cyklopruh Vinohradská

Stenografický záznam 7. zasedání zastupitelstva městské části Praha 10 konaného dne 14. ledna 2016. Zasedání řídil Vladimír Novák (ČSSD), první zástupce starostky Radmily Kleslové (StB, ČSSD, ANO).

Ing. Vladimír Novák, 1. zástupce starostky MČ Praha 10: Dámy a pánové, poprosím, abyste zaujali svá místa, protože budeme zahajovat, zasunuli karty do hlasovacího zařízení. Máme trošku nový zasedací pořádek, takže rozumím, že teď musíte každý zjistit, kde sedí. V podstatě zasedací pořádek byl zvolen tak, že v čele sedí zbytek rady a technicky, já říkám pouze technicky, prosím vás, protože počet hlasovacích zařízení je omezen, tak ještě tady vpředu sedí uvolnění předsedové výborů. Ale neznamená to vůbec, že řídí nebo že předsedají této schůzi, tomuto zasedání. To je jenom technická záležitost. Všichni už zaujali svoje místa, všichni zastupitelé jsou přihlášení. Čekám na informaci od pracovníků rady, kteří mají na starosti prezentaci, jak jsme na tom s usnášeníschopností. Poprosil bych na tabuli stav přítomných a nepřítomných. Poprosil bych, aby se na tabuli znovu objevil stav přítomných, nepřítomných. Vím, že zastupitelé jsou přítomní, ale nejsou přihlášeni. Nechci je jmenovat, ale znovu říkám, všichni zastupitelé, prosím, přihlaste se. Nezbývá mi, než abych zahájil, Stav je takovýto: přítomno je 31, omluven jeden, a v současnosti je neomluveno 8. Jsme usnášeníschopní, můžeme jednat. Nejdříve je mou povinností přečíst a upozornit vás, že toto jednání je vysíláno v přímém přenosu na webu městské části. Kromě toho je v průběhu jednání pořizován stenografický záznam včetně zaznamenávání údajů o osobách, které zde vystupujíc, a jejich příspěvcích. Tyto záznamy jsou zpracovávány a archivovány v oddělení rady a zastupitelstva Úřadu a jejich elektronická podoba sloužící ke zveřejňování na webových stránkách bude upravena tak, aby podle zákona o ochraně osobních údajů nedošlo k zásahům do soukromí fyzických osob. O způsobu zpracování záznamů lze zde na místě podat námitku. Je
mou povinností vás informovat, k čemu došlo v mezidobí od minulého zasedání Zastupitelstva. Předevčírem, tzn., přesně dne 12. 1. podali rezignaci, teď budu číst jména a budu říkat, na co dotyční rezignovali. Podal rezignaci pan Ing. Keller na funkci předsedy komise bytové politiky. Dále rezignovala paní JUDr. Lukovičová na funkci předsedkyně komise majetkové a nebytových prostor. Dále rezignovala paní Mgr. Hauffenová na funkci předsedkyně komise pro výchovu a vzdělávání. Na funkcí radního rezignoval pan Štěpánek, na funkci radního rezignoval pan Plesník, a všichni tito zastupitelé, kteří rezignovali, složili svoji rezignaci do rukou tehdejší starostky paní JUDr. Kleslové. Vzápětí nato paní JUDr. Kleslová, bývalá starostka, podala rezignaci do mých rukou jako prvního místostarosty. Tím pádem došlo k následující situaci, že na mě ze zákona, ale i ze způsobu té rezignace přešly všechny kompetence paní ex starostky a pana ex místostarosty a zůstávají mi moje dosavadní kompetence. Takže si na práci nemůžu stěžovat, kompetencí je opravdu hodně. Na 115 tisíc obyvatel v mých rukou se soustřeďuje kompetence cca 2/3 chodu úřadu. Tolik tedy technicky. Rada tím, že rezignovali čtyři radní, radě zůstalo pět dosavadních radních. Tím pádem rada je funkční. Když říkám, že je funkční znamená to, že se může usnášet, může přijímat rozhodnutí, může provádět volby. Ovšem podle zákona ta rozhodnutí, eventuálně ta usnesení musí být přijímána jednomyslně, chcete-li jednohlasně, aby to bylo platné, protože tam je potřeba nadpoloviční většina. Tolik technicky k tomu, k čemu došlo minulého zastupitelstva. Ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva. Zápis z 6. zasedání zastupitelstva byl ověřen bez připomínek, a já se ptám, zda z řad zastupitelů je k němu nějaká námitka. Nikoho nevidím. Můžu konstatovat, že zápis z 6. zasedání byl
schválen. Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání. Je to moje kompetence, určit tyto ověřovatele. Určuji paní Ing. Čunátovou a paní Bc. Petrovou. Chci se zeptat, jestli je ještě nějaký další návrh. Paní Chmelová.

Paní Chmelová: Dobrý den, rádi bychom jako ověřovatele navrhli pana Mgr. Mareše za Koalici Vlasta. Děkuji.

Ing. Novák: Souhlasím. Myslím, že to ničemu nevadí, nikdo nebude protestovat, jestliže budeme mít tři ověřovatele. Ještě se musím zeptat navržených, jestli s tím souhlasí nebo jestli mají nějakou námitku. Není tomu tak. Tímto určuji tyto tři jako ověřovatele dnešního zápisu. Poté pan doktor Ledl, který vykonává funkci předsedy návrhového výboru, se omlouvá, a empirie, můžete někdo protestovat, empirie je taková, protože není určen místopředseda, ale máme tu zkušenost, že by výbor vedla paní Kateřina Peštová. Má s tím někdo problém? (Dotaz ze sálu: Ad hoc?) Jistě, pane magistře. Tím jsme prošli formálním úvodními záležitostmi, a nyní program. Chci vás informovat, že na základě požadavku, ale já to nechci hodit na Vlastu, ale protože oni byli první, se sešli předsedové klubů, kde jsme jednali, resp. jednáme o dnešním programu, a protože jsme se ještě nedohodli, tak aby dnešní zastupitelstvo proběhlo pokud možno bezproblémově, takže já teď z funkce předsedajícího přerušuji toto jednání, přerušuji ho na půl hodiny, tzn. zasedneme zase ve tři čtvrtě na deset, a poprosím teď předsedy klubů, abychom se zase odebrali dál jednat o návrhu programu. Děkuji.

(Jednání přerušeno od 9.14 do 10.05 hodin.)

Ing. Novák: Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji další jednání našeho dnešního zasedání. Chci vás informovat o tom, že předsedové klubů se dohodli na programu, čili program by měl být odsouhlasován. Říkám, měl být, měl by být odsouhlasován jednomyslně. Každý obdržel návrh programu, tak jak jej předkládá rada, a já teď jménem svým a jménem všech předsedů klubů dávám návrh na vypuštění bodů: 9. Návrh záměru na prodej zbytné části domovního fondu, svěřeného MČ Praha 10 10. Návrh na změnu Zásad pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s prováděcím předpisem privatizace domovního fondu, svěřeného městské části Praha 10 11. Návrh změn Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 19. Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2015 – 2016 pro oblast sportu, prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy Tady bych poprosil Katku Peštovou o stručné zdůvodnění.

Paní Peštová: Co se týká vyřazení tohoto bodu, jedná se o technickou záležitost. Vzhledem k tomu, že není schválen rozpočet, není možné vyplácet jakékoli granty, a tento bod bude zařazen na zastupitelstvo, kde bude schválen rozpočet.

Ing. Novák: Děkuji. Dále navrhuji vyřadit bod číslo 22. Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo obdobném poměru, pro kalendářní rok 2016 24. Návrh způsobu zajištění informování občanů MČ Praha 10 po 1. 1. 2016 25. Návrh záměru na realizaci rekonstrukce objektu Polikliniky Malešice. Teď se ptám ostatních členů zastupitelstva, jestli má někdo další nějaký návrh na doplnění, resp. vyřazení bodů. Pan kolega Zoufalík.

Pan Zoufalík: Jestli jsem dobře poslouchal, hlavně jsem poslouchal při jednání předsedů jednotlivých klubů, tak u bodu, který se týká zeleně, by mělo být doplnění nějaké věci. Jestli to budeme řešit až při naběhnuté konkrétní zeleně, nebo teď. Pánové kývají, a já nevím, na co. Potom, dobře. Děkuji.

Ing. Novák: To bude řešeno v rámci projednávání bodu. Nevidím nikoho, že by se hlásil do diskuse k návrhu programu. Poprosím návrhový výbor o předklad usnesení. Tady nemáme usnesení? Usnesením je návrh programu, tak jak jsem ho přednesl, s těmi úpravami. Nechám hlasovat. Kdo je pro takovýto návrh programu? Jsme v průběhu hlasování, technickou potom. Výsledek hlasování je 33 pro, nikdo proti a 3 se zdrželi. Děkuji za schválení. Můžeme začít jednat. Teď paní Chmelová s technickou.

Paní Chmelová: Chtěla bych informovat, že jsem hlasovala pro a nějak mi nefungovalo zařízení. Jsem pro schválení programu. Stačí mi, když se to zaznamená do stena.

Ing. Novák: Tam se to objevilo. (Poznámka ze sálu: Neobjevilo.) Takže prosím vás, pro pořádek, myslím si, že to nevadí, že nám to jednací řád umožňuje, nechám opakovat hlasování o návrhu programu. Kdo je pro? Máme lepší výsledek, 35 pro, nikdo proti a 2 se zdrželi. Je to takhle v pořádku? Děkuji. Přistoupíme k projednávání programu. Bod číslo 1 Volba nového člena Návrhového výboru ZMČ Praha 10 Poprosím předsedkyni návrhového výboru a mezi tím otevírám diskusi k tomu, a ještě jestli tady jsou přítomni kandidáti a mají zájem vystoupit. (Poznámka ze sálu: Člen návrhového výboru.) Velmi se omlouvám, přeskočil jsem to. Beru zpět. Bod číslo 1 je Volba nového člena Návrhového výboru ZMČ Praha 10.

Paní Peštová: Já bych poprosila předsedu klubu TOP 09, jestli by mohl dát návrh na člena. Pan Počarovský: Děkuji za slovo. Své návrhy jsem posílal. Je to pan Ing. Šnajdr. Ing. Novák: Děkuji za návrh. Je nějaký další návrh? Nikoho nevidím. Prosím předsedkyni návrhového výboru. Paní Peštová: V tom případě by zastupitelstvo mělo hlasovat o návrhu na člena návrhového výboru na Ing. Jana Šnajdra.

Ing. Novák: Nechám hlasovat. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 34 pro, žádný proti a zdrželi se 4. Návrh byl přijat, gratuluji ke zvolení člena návrhového výboru. Dalším bodem je bod číslo 2. Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 Znovu zopakuji, jestli tady jsou přítomni kandidáti, jestli mají zájem vystoupit, prezentovat se. Případně zodpovědět nějaký dotaz. Není tomu tak. (Je.) Předávám slovo panu tajemníkovi.

Pan Slavík: Děkuji. Dobrý den, měl bych materiál uvést. Sice nejsem předkladatelem, ale v podstatě jsem byl u zrodu toho nového systému, řekněme nominování návrhu na přísedící, a pracoval jsem na něm s panem doktorem Ledlem, který tady dnes není přítomen jakožto předkladatel. Někdy v červnu na zastupitelstvu jsme se tady dohodli na novém způsobu. Zastupitelstvo schválilo nový způsob, který spočíval zejména v tom, že návrhy na přísedící nepřekládá úřad, jako to bylo v minulosti, ale procházejí přes návrhový výbor. Byla udělána masivní kampaň v rámci webových stránek a Novin Prahy a v podstatě sešlo se na základě, protože samozřejmě ty návrhy se podávaly prostřednictvím předsedů politických klubů, sešlo se, jestli se nepletu, 28 návrhů původně, z kterých se potom vyeliminovalo 24 jmen, která splnila všechny náležitosti. Z těchto jmen vybíral návrhový výbor a na základě požadavků předsedy soudu vybral deset nových přísedících. V důvodové zprávě máte tento postup rozepsán, máte samozřejmě i jednotlivé informace o kandidátech, včetně jejich stručných životopisů, protože to byl také požadavek, který Zastupitelstvo mělo. Tímto asi velmi stručně k tomuto materiálu, aby k němu aspoň něco zaznělo. Ing. Novák: Děkuji panu tajemníkovi. Otevírám diskusi k tomu. Paní Peštová.

Paní Peštová: Děkuji za slovo. K mým rukám jako návrhovému výboru přišla rezignace nebo odstoupení od kandidatury od paní Jiřiny Vondrákové.

Ing. Novák: Hlasujeme bez tohoto návrhu této kandidátky. Ptám se, nechám o tom hlasovat, jestli budeme hlasovat en bloc, nebo jestli o každém jménu samostatně. Můj návrh je, budeme teď hlasovat, jestli můžeme hlasovat o všech en bloc. Kdo je pro? 35 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi. Můj procedurální návrh byl přijat. Teď zahajuji hlasování o návrhu návrhového výboru na všechny kandidáty naráz. Kdo je pro? 28 pro, nikdo proti, zdrželo se 8. Pan tajemník má technickou.

Pan Slavík: Chtěl bych poprosit návrhový výbor, abychom vyhověli soudu a jeho požadavku deseti přísedících, tak by se měl co nejdříve sejít návrhový výbor a doplnit desáté jméno. Děkuji. Ing. Novák: To byla technická. Jdeme do bodu číslo 3 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2015, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Tady bych poprosil Ing. Gombíkovou, aby nás mohla uvést do problematiky.

Paní Gombíková: Dámy a pánové, děkuji panu místostarostovi za slovo k tomuto bodu. Řeknu k hospodaření k 30. 9. stručných pár čísel. Hospodaření výdajové stránky rozpočtu projednával finanční výbor dne 23. 11. 2015, kde se usnesl, že toto hospodaření odsouhlasuje, a máte to v materiálu jako poslední stránku. Co se týká výdajové části rozpočtu, omezím se skutečně na procentuální plnění. Výdajová stránka rozpočtu byla čerpána na 43,9 %, příjmová část rozpočtu byla plněna na 48,9 %. Z toho daňové příjmy byly plněny nejvýše na 85,7 a celkové saldo příjmů a výdajů představovalo kladné číslo 194 161 tisíc, přičemž dobře víte, že jsme měli na rok 2015 plánovaný rozpočtový schodek ve výši 92 mil. Podle tohoto vývojového trendu k 30. 9. se dalo a dá očekávat i samozřejmě hospodaření v černých číslech ke konci roku, které už k dnešnímu dni taky známe. Pokud se týče materiálu, který vám leží na stole, tak tento materiál obsahuje také ještě hospodaření zdaňované činnosti, kde náklady byly vynaloženy v částce 639 805 tisíc Kč, výnosy jsme dosáhli ve výši 772 685 tisíc Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu představoval 132 879 tisíc. Jako poslední blok materiálu je hospodaření Majetkové a. s. Celý materiál v souhrnu byl stručně okomentován, jelikož jste si ho měli podrobně možnost prostudovat. Tento komentář činí 67 stránek, ke každé položce, myslím, byly výdaje ozřejměny. Z mé pozice děkuji.

Ing. Novák: Děkuji paní Ing. Gombíkové a otevírám diskusi. Uzavírám diskusi a poprosím návrhový výbor o předklad návrhu usnesení. Je tam nějaký?

Paní Peštová: Budeme hlasovat o návrhu usnesení k bodu číslo 3 ke Zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2015, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění beze změn.

Ing. Novák: Nechám o tomto návrhu hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 21 pro, nikdo proti, 16 se zdrželo, návrh byl přijat. Dalším bodem dnešního jednání je 4 Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2016 MČ Praha 10 Prosím opět paní Ing. Gombíkovou, aby přednesla návrh.

Paní Gombíková: Pokud se týče rozpočtového provizoria, jen bych uvedla, že je to jako v podstatě církevní desatero. Musí být schváleny podle zákona 250/2000 § 13, ani ne musí, ale je ukládáno tímto paragrafem schválit zastupitelstvu rozpočtové provizorium, pokud rozpočet nebyl schválen v předcházejícím účetním období. Vzhledem k tomu, že nám proběhlo rozpočtové provizorium pouze radou, přestože tyto zásady máme už letitě schváleny, tak je dobré pro všechny kontrolní orgány, abychom měli odhlasováno rozpočtové provizorium letošního roku, protože rozpočet se bude teprve schvalovat. Rozpočtové provizorium představuje pro nás asi tolik, že můžeme čerpat v rámci výdajové části rozpočtu pouze 1/12 předchozího schváleného objemu rozpočtu. V tomto období, pokud rozpočet schválený ještě nemáme, tak musíme sledovat, aby nebyly vynakládány výdaje na jakékoli nové investiční akce, aby se platily pouze ty akce, které dobíhají, a aby byly čerpány prostředky v souladu s těmito zásadami. Děkuji.

Ing. Novák: Děkuji paní inženýrce, otevírám diskusi. Přihlášen je pan Mgr. Mareš.

Pan Mareš: Děkuji za slovo. My jsme z toho předloženého návrhu lehce zmatení, resp. chtěli bychom některé odpovědi na některé otázky. Paní doktorka Kleslová jako starostka v prosinci 2015 sdělila předsedkyni našeho klubu ve svém dopise ze dne 15. prosince, že do doby schválení rozpočtu na rok 2016 zastupitelstvem se bude hospodaření městské části řídit zásadami pro hospodaření v období rozpočtového provizoria, které bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Prahy 10 číslo 2/4/03 dne 30. 1. 2003. Nevím, jak vy, ale my jsme v těch materiálech tyto zásady k dispozici nedostali, čili vztahuje se to k těm, řekněme, prvním 14 dnům tohoto roku, a vlastně nevíme. Nyní jsou nám předkládány ke schválení zásady pro hospodaření na daný rok a jsou stejné, ptám se, jsou stejné, jako zásady, podle kterých hospodařila městská část prvních 14 dní tohoto roku? Pokud ano, proč je vůbec schvalujeme, když můžeme mít stále platné zásady, schválené v roce 2003? Nebo pokud se tyto zásady liší, tak jak? Nebude to nějak v rozporu s platnou legislativou? My jsme prostě měli velice vážný důvod k tomu, aby v prosinci bylo zastupitelstvo. Kdo si vzpomíná, na listopadovém zastupitelstvu v roce 2014 vystoupil pan tajemník s krátkým příhovorem k nám, aby mohla městská část, aby mohl úřad vyplácet faktury, potřebuje mít tyto zásady na daný rok mít schválené. My jsme tento úzus chtěli dodržet, a tento rok se to nestalo. Závěrem: My pro tento materiál samozřejmě rádi budeme hlasovat, nicméně chceme vysvětlit tyto otázky. Jestli jim tedy bylo dobře rozuměno.

Paní Gombíková: Samozřejmě odpovím. Předeslala jsem už ve svém úvodním slovu k materiálu, že je to jako křesťanské desatero, které si neustále je potřeba připomínat. My jsme měli v roce 2008 hloubkovou kontrolu z Magistrátu hl. m. Prahy, kde jsme postupovali soustavně podle stejných zásad rozpočtového provizoria a v závěrečné zprávě k rozpočtovému provizoriu nám Magistrát dal doporučení, ne jako opatření, ale doporučení, přestože žádný zákon ani paragraf zákona neukládá, že musí schvalovat obec, městská část rozpočtové provizorium každým rokem, pokud má rozpočtové provizorium, tak je dobré, aby ho zastupitelstvo schválilo. Držíme se této zásady, a proto jsme materiál předložili i zastupitelstvu.

Ing. Novák: Ano, pan magistr.

Pan Mareš: Kratičkou doplňující otázku. Nám jde o to: Ty zásady, univerzální z roku 2003, jsou stejné, jako na ten daný rok?

Paní Gombíková: Ano, jsou vždycky stejné. Děkuji.

Ing. Novák: Stačí tato odpověď panu magistrovi? Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do diskuse. Poprosím návrhový výbor o předklad návrhu usnesení.

Paní Peštová: Budeme hlasovat k návrhu usnesení k bodu číslo 4 K návrhu Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2016 MČ Praha 10, předložený návrh beze změn.

Ing. Novák: Děkuji návrhovému výboru a dávám hlasovat. Budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh byl přijat. Pro 34, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Dalším bodem programu je set bodů 5 Návrh na změnu usnesení ZMČ – uzavření smluv o převodu bytových jednotek označených 5/1 – 5/7. Nechám hlasovat o tom, jestli nám bude stačit jedna zpráva, protože body jsou v podstatě obsahově totožné. Kdo je pro, abychom hlasovali tak, že zpráva bude jedna pro všechny, a pak už budeme hlasovat samostatně o každém bodu. Kdo je pro? 29 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Poprosím pana magistra o předkládací zprávu.

Pan Ekstein: Dobrý den, v těchto bodech se jedná o změnu usnesení, jímž byl v minulost schválen prodej bytů jejich oprávněným nájemcům v rámci privatizace. Důvodem změny je, že další osoby splnily podmínky pro prodej bytových jednotek dle prováděcího předpisu, a konkrétními důvody v těchto případech je zákonný přechod nájmu bytu po smrti původního nájemce a uzavření nájemních smluv s vítězi výběrových řízení na nájem bytu na stavební úpravy. To je všechno.

Ing. Novák: Děkuji panu magistrovi. Otevírám diskusi. Nevidím nikoho přihlášeného, takže budeme hlasovat o návrhu usnesení. Poprosím návrhový výbor. 5/1 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/43/2008 ze dne 10. 4. 2008 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 443, k. ú. Malešice, ul. Nad Úžlabinou č. o. 16, Praha 10, s oprávněnými nájemci

Paní Peštová: Budeme hlasovat k návrhu číslo 5/1 k návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/43/2008 ze dne 10. 4. 2008 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 443, k. ú. Malešice, ul. Nad Úžlabinou č. o. 16, Praha 10, s oprávněnými nájemci, beze změn.

Ing. Novák: Děkuji návrhovému výboru, budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 35 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Bod číslo 5/2 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/45/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1264, k. ú. Vršovice, ul. Sportovní č. o. 6, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1264, 1265, 1266, k. ú. Vršovice, ul. Sportovní č. o. 6, 4 a Přípotoční č. o. 1, Praha 10, rozdělených na jednotky Poprosím návrhový výbor.

Paní Peštová: Budeme hlasovat k usnesení k bodu číslo 5/2 k návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/45/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1264, k. ú. Vršovice, ul. Sportovní č. o. 6, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1264, 1265, 1266, k. ú. Vršovice, ul. Sportovní č. o. 6, 4 a Přípotoční č. o. 1, Praha 10, rozdělených na jednotky

Ing. Novák: Budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 36 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Bod číslo 5/3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/78/2009 ze dne 25. 6. 2009 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 1940, k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 60, Praha 10, s oprávněnými nájemci Poprosím návrhový výbor.

Paní Peštová: Budeme hlasovat o usnesení k bodu číslo 5/3 k návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/78/2009 ze dne 25. 6. 2009 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 1940, k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 60, Praha 10, s oprávněnými nájemci, beze změn.

Ing. Novák: Děkuji, budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 34 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Bod číslo 5/4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/36/2008 ze dne 4. 12. 2008 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 2801, k. ú. Záběhlice, ul. Želivecká č. o. 26, Praha 10, s oprávněnými nájemci Poprosím návrhový výbor.

Paní Peštová: Budeme hlasovat o usnesení k bodu číslo 5/4 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/36/2008 ze dne 4. 12. 2008 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 2801, k. ú. Záběhlice, ul. Želivecká č. o. 26, Praha 10, s oprávněnými nájemci, beze změn.

Ing. Novák: Děkuji, budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 35 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti Bod číslo 5/5 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/63/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 620, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 6, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky Poprosím návrhový výbor.

Paní Peštová: Budeme hlasovat k návrhu usnesení k bodu číslo 5/5 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/63/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 620, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 6, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky, beze změn.

Ing. Novák: Děkuji, budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 36 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Bod číslo 5/6 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 18/15/2013 ze dne 24. 6. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 829, k. ú. Vršovice, ul. K Louži č. o. 10, Praha 10, rozděleném na jednotky Poprosím návrhový výbor.

Paní Peštová: Budeme hlasovat o usnesení k bodu číslo 5/6 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 18/15/2013 ze dne 24. 6. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 829, k. ú. Vršovice, ul. K Louži č. o. 10, Praha 10, rozděleném na jednotky, beze změn. Ing. Novák: Děkuji, budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 37 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Bod číslo 5/7 Návrh na změnu usnesení č. 21/17/2014 ZMČ Praha 10 ze dne 24. 2. 2014 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1294, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 17, Praha 10, včetně zastavěných pozemků ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1291, 1292, 1294, 1293, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, rozdělených na jednotky Poprosím návrhový výbor. Paní Peštová: Budeme hlasovat k usnesení k bodu číslo 5/7 k návrhu na změnu usnesení č. 21/17/2014 ZMČ Praha 10 ze dne 24. 2. 2014 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1294, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 17, Praha 10, včetně zastavěných pozemků ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1291, 1292, 1294, 1293, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, rozdělených na jednotky, beze změn.

Ing. Novák: Budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 38 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Bod číslo 6/1 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/28/2014 ze dne 8. 9. 2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – XXII. Poprosím pana Mgr. Eksteina.

Pan Ekstein: Body 6/1 a 6/2 jsou podobné případy, kdy navrhujeme zrušení části usnesení, kterým bylo schváleno vyhodnocení výběrových řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce. Jedná se o v zásadě totožné případy, kdy vítězný uchazeč odmítl podepsat příslušnou kupní smlouvu, tudíž mu propadne složená kauce a výběrové řízení bude vypsáno znovu. Je to vlastně totožný případ u 6/1 i u 6/2.

Ing. Novák: Děkuji, otevírám diskusi. Nikoho nevidím, končím diskusi. Poprosím návrhový výbor o návrh usnesení.

Paní Peštová: Budeme hlasovat o usnesení k bodu číslo 6/1 k návrhu na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/28/2014 ze dne 8. 9. 2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – XXII., návrh usnesení beze změn.

Ing. Novák: Děkuji, otevírám hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 29 pro, nikdo proti, 8 se zdrželo. Poprosím pana magistra k bodu číslo 6/2 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/34/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 1.

Pan Ekstein: Zopakoval bych pouze to, abych neříkal to samé, co jsem říkal u bodu 6/1. Je to úplně totožný případ, kdy vítězný uchazeč odmítl uzavřít kupní smlouvu, tudíž mu propadne kauce a výběrové řízení bude znovu vypsáno.

Ing. Novák: Děkuji. Otevírám diskusi. Nikoho nevidím, uzavírám diskusi. Poprosím návrhový výbor.

Paní Peštová: Budeme hlasovat o usnesení k bodu číslo 6/2 k návrhu na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/34/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 1. Návrh usnesení beze změn

Ing. Novák: Děkuji. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 30 pro, nikdo není proti, 8 se zdrželo. Blok bodů pod označením pod číslem 7 Elektronické aukce – vyhodnocení Nechám hlasovat, že se spokojíme s jednou předkládací zprávou ke všem bodům. Kdo je pro? 36 pro, nikdo se nezdržel, nikdo proti, poprosím pana magistra o bod číslo 7.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 8.

Pan Ekstein: Jedná se o prodej volných bytů, prodávaných v rámci privatizace na základě výsledků výběrového řízení formou elektronické aukce. Jednalo se o čtyři výběrová řízení, v kterých bylo součtem, nebo navrhujeme k prodeji v součtu 60 bytů. Prohlídek se v součtu zúčastnilo 5000 zájemců, bylo učiněno více než 3000 příhozů. Celková prodejní cena je 132 mil. Kč a je to navýšení zhruba o 80 % oproti znaleckým posudkům původní hodnoty bytů.

Ing. Novák: Děkuji panu magistrovi. Otevírám diskusi. Přihlásil se pan Mraček.

Pan Mraček: Dobrý den, děkuji za slovo. K dané věci se vyjádřím za Koalici Vlasta a svůj příspěvek bych spojil možná i s příspěvkem, který bych jinak říkal i v bodě číslo 8, protože jsou to stejné body. V jednom případě se jedná o odsouhlasení vyhodnocení výběrového řízení, v druhém případě byl návrh na prodej volných bytových jednotek stejnou formou, tzn. formou elektronické aukce. Jak již jsem zde říkal opakovaně na předchozích zastupitelstvech, kdy se nám tyto body vracejí, Koalice Vlasta nevystupuje proti prodeji majetku formou elektronické aukce. Tento způsob prodeje se nám zdá vhodný. Každopádně to co jsem říkal pokaždé, MČ Praha 10 nemá koncepci bytové politiky. Přestože byla přislíbena tehdejším členem rady panem Davidem, stále není nic připraveno. Tím pádem nevíme, jestli jednotky, které hodláme prodat, jsou strategické k tomu, aby byly prodány. Jako člen komise bytové politiky, kde velmi oceňuji jak práci ostatních kolegů, tak podklady, které nám připravují úředníci, teď jsme se setkali s případem, kdy jsme rozdělovali byty, které byly určeny z bytového domu Malešice, a setkali jsme se třeba s absurdními případy, kdy jsme nabízeli občanům, aby se mohli ucházet o byty 1 + kk, a tyto byty byly nabízeny rodinám s dětmi, což je na první pohled zřejmé, že to není úplně vhodné. Samozřejmě občané o tyto byty neprojevili zájem. Kdybychom měli koncepci, dokázali bychom říct, kolik bytů o jaké velikosti, případně v jaké lokalitě si máme ponechat, a potom ten zbytek můžeme prodat nejlépe formou elektronické aukce. Ale jelikož nemáme tuto koncepci, nemyslíme, si, že je rozumné souhlasit jak s prodejem, tak se schválením vyhodnocení, tak i budoucím. Proto se Koalice Vlasta bude zdržovat. Děkuji.

Ing. Novák: Děkuji panu magistrovi. Nikdo další není přihlášen do diskuse, tu ukončuji a poprosím návrhový výbor.

Paní Peštová: Budeme hlasovat o usnesení k bodu číslo 7.1 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 8. Návrh usnesení beze změn.

Ing. Novák: Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 27 pro, nikdo proti, 9 se zdrželo, návrh byl přijat. Bod číslo 7.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 9. Poprosím návrhový výbor.

Paní Peštová: Budeme hlasovat o usnesení k bodu číslo 7.2 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 9. Návrh usnesení je beze změn.

Ing. Novák: Děkuji. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 29 pro, nikdo proti, 9 se zdrželo. Bod číslo 7.3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 10. Poprosím návrhový výbor.

Paní Peštová: Budeme hlasovat o usnesení k bodu číslo 7.3 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 10. Návrh usnesení je beze změn.

Ing. Novák: Děkuji. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 29 pro, nikdo proti, 8 se zdrželo. Bod číslo 7.4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 11. Poprosím návrhový výbor.

Paní Peštová: Budeme hlasovat o usnesení k bodu číslo 7.4 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 11. Návrh usnesení je beze změn.

Ing. Novák: Děkuji. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 28 pro, nikdo proti, 8 se zdrželo. Bod číslo 8. Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách. Prosím o přednes zprávy pana Mgr. Eksteina.

Pan Ekstein: V tomto případě se jedná o záměr prodeje dalších volných bytových jednotek v domech, schválených do privatizace. Jedná se o 16 dalších volných bytových jednotek, jejichž seznam je uveden v příloze číslo 1 tohoto materiálu. Tyto bytové jednotky budou zařazeny, nebo navrhujeme jejich zařazení do prodeje jednotlivě na základě výsledků výběrových řízení formou elektronické aukce.

Ing. Novák: Děkuji. Otevírám diskusi. Nevidím nikoho přihlášeného, ukončuji diskusi a poprosím návrhový výbor.

Paní Peštová: Budeme hlasovat o usnesení k bodu číslo 8. k návrhu záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách. Návrh usnesení je beze změn.

Ing. Novák: Děkuji. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 28 pro, 6 proti a 2 se zdrželi. Děkuji. Bod číslo 9, 10 a 11 jsme vypustili. Nyní přichází na program blok bodů, nazvaných 12. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny. Nechám opět hlasovat o jednotné předkládací zprávě. Kdo je pro? 35 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. 12.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015 Pan Mgr. Ekstein.

Pan Ekstein: V tomto případě se jedná, pokud mohu předkládat souhrnnou zprávu, tak o prodej patnácti nebytových prostor v domech, které se provádějí podle prováděcího předpisu privatizace. A prodávají se tyto nebytové prostory na základě výsledků výběrového řízení v souladu s pravidly, které schválilo zastupitelstvo. Souhrnná prodejní cena činí 42 mil. Kč.

Ing. Novák: Děkuji. Otevírám diskusi. Nevidím nikoho. Pardon, beru zpět. Paní Richterová se hlásí do diskuse.

Paní Richterová: Dobrý den. Ráda bych stručně připomněla věci, které jsme už probírali na komisi majetkové a nebytových prostor, ale přijdou mně natolik závažné, že je potřeba je zopakovat, a sice že v podstatě u nebytových jednotek u nás na Praze 10 máme ten problém, že se lidí nemohou dozvědět o tom, že ty jednotky budou prodávány jinak, než tím, že každý den sledují web městské části. Jinak, než tím, že kontrolují, zda nebylo vyhlášeno výběrové řízení. Není žádný harmonogram výběrových řízení a není v podstatě možnost to zjistit. Za prvé to zatěžuje naše úředníky, protože se jich lidé snaží zeptat, kdy bude další výběrové řízení, a potom to vede k tomu, že si snižujeme vlastně počet účastníků. Byla jsem ráda, že jsme o tom jednali, a nebyla jsem ráda za výsledek. A v podstatě jsou městské části, např. Praha 1, kde umožňují lidem, aby se přihlásili ke sledování toho, zda se něco změnilo, zda to výběrové řízení bylo vyhlášeno, a dělají to jednoduchou aplikací, kde člověk vloží na webu svůj e-mail a přijde mu zkrátka upozornění. Byla bych velmi ráda, teď bych zkrátka jenom velice ráda stručně apelovala na to, aby náš úřad prověřil takovou možnost, jako to dělá Praha 1. Je to nesmírně jednoduché. A rozšířil tak řady zájemců o odkup našich nebytových prostor a ve výsledku to může vést k lepšímu hospodaření a zvýšení cen. Děkuji za pozornost.

Ing. Novák: Děkuji paní Richterové. Nikdo další do diskuse se nehlásí, ukončuji diskusi a poprosím návrhový výbor.

Paní Peštová: Budeme hlasovat o usnesení k bodu číslo 12.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015, a pouze v ukládací části bodu III. je změna termínu, a to v bodě číslo 1.1 termín se mění na 24. 3. 2016 a v bodě 1.2 se mění termín na 27. 4. 2016.

Ing. Novák: Děkuji návrhovému výboru. Budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 27 pro, nikdo proti, 8 se zdrželo. Děkuji. Bod číslo 12.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče Poprosím návrhový výbor.

Paní Peštová: Budeme hlasovat o návrhu usnesení k bodu číslo 12.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče. Usnesení je beze změn.

Ing. Novák: Děkuji, budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 28 pro, nikdo proti, 8 se zdrželo. Bod číslo 12.3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 14. 9. 2015 do 5. 10. 2015 Poprosím návrhový výbor.

Paní Peštová: Budeme hlasovat o návrhu usnesení k bodu číslo 12.3 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 14. 9. 2015 do 5. 10. 2015. Usnesení je beze změn.

Ing. Novák: Děkuji. Budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 27 pro, nikdo proti, 6 se zdrželo. Bod číslo 12.4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek č. 663/108, 663/109 a 663/110, v ulici Vršovická 663/73, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče Poprosím návrhový výbor.

Paní Peštová: Budeme hlasovat o návrhu usnesení k bodu číslo 12.4 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek č. 663/108, 663/109 a 663/110, v ulici Vršovická 663/73, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče. U tohoto bodu je opět v ukládací části II. v bodu 1.1 změna termínu na 22. 3. 2016 a 1.2 změna termínu na 30. 4. 2016.

Ing. Novák: Děkuji. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 28 pro, nikdo proti, 9 se zdrželo. Bod číslo 12.5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 1824/14, v ulici Průběžná 1824/59, k. ú. Strašnice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Paní Peštová: Budeme hlasovat o návrhu usnesení k bodu 12.5 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 1824/14, v ulici Průběžná 1824/59, k. ú. Strašnice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče. Toto usnesení je beze změn.

Ing. Novák: Děkuji, budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 29 pro, nikdo proti, 8 se zdrželo. Budeme probírat blok bodů pod označením 13. Návrh na prodej pozemků. Poprosím pana magistra bod 13.1 Návrh na prodej pozemků parc. č. 1321 a dle GP č. 1531 – 33/2015 ze dne 25. 6. 2015 schváleným KÚ pro hl. m. Prahu, pozemků parc. č. 1322/4 a 1322/5, k. ú. Vršovice

Pan Ekstein: V tomto případě se jedná o prodej pozemků pod domem ve vlastnictví kupujících a pozemků souvisejících, tedy zahrady, za cenu, stanovenou znaleckým posudkem. Kupní cena činí 4 955 tisíc Kč.

Ing. Novák: Děkuji. Otevírám diskusi. Nevidím nikoho přihlášeného, ukončuji diskusi, poprosím návrhový výbor.

Paní Peštová: Budeme hlasovat k návrhu usnesení k bodu číslo 13.1 Návrh na prodej pozemků parc. č. 1321 a dle GP č. 1531 – 33/2015 ze dne 25. 6. 2015 schváleným KÚ pro hl. m. Prahu, pozemků parc. č. 1322/4 a 1322/5, k. ú. Vršovice. Tak jak je předložen návrh beze změn.

Ing. Novák: Děkuji. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 30 pro, nikdo proti, 5 se zdrželo. Bod číslo 13.2 Návrh na prodej pozemků parc. č. 1492/9 a parc. č. 1492/11 v k. ú. Strašnice Pan Ekstein: V tomto případě se jedná o prodej pozemků zastavěných garáží ve vlastnictví kupující a pozemků souvisejících, opět za cenu, stanovenou znaleckým posudkem, když kupní cena činí 403 tisíc Kč.

Ing. Novák: Děkuji. Otevírám diskusi a vidím pana Narovce. Prosím. Pan Narovec: Chtěl jsem se pana magistra zeptat, jestli víme, kdy došlo k prodeji té předmětné garáže. Kdy to paní Tasistová prodala paní Ing. Lence Landové.

Pan Ekstein: Domnívám se, že v loňském roce, ale úplně přesně to nevím takhle z hlavy.

Pan Narovec: Pokud to bylo v loňském roce, tak měla paní Tasistová nejprve nabídnout tu garáž městské části, a v tomto případě bych se chtěl zeptat, jestli tak bylo učiněno. A kdo rozhodl a na základě čeho rozhodl, že o tu garáž nemáme zájem.

Pan Ekstein: Omlouvám se, teď aktuálně nedokážu na tuto otázku odpovědět. Požádal bych pana místostarostu, jestli by bylo možné tento materiál stáhnout, aby všechny tyto otázky se mohly na příštím jednání kvalifikovaně zodpovědět. (Připomínky mimo mikrofon.) Opravdu v lednu 2013 si požádala paní Tasistová, pak to mělo nějaký další vývoj, který já teď z hlavy nejsem schopen na tu otázku reagovat a samozřejmě beru, že je důležité na ni odpovědět. Požádal bych, jestli by bylo možné ten materiál stáhnout, abychom si tu odpověď do příště připravili.

Ing. Novák: Ptám se pana Ing. Narovce, jestli je to tak, jestli je to obligatorní podmínka projednání toho návrhu.

Pan Narovec: Myslím si, že to, co navrhuje pan Ekstein, je naprosto v pořádku, a tuto informaci bychom všichni měli mít, protože tady se jedná o příklad, a já na tomto příkladu jsem chtěl ukázat něco, co nechci, aby se v budoucnu opakovalo. Není to první příklad, s kterým jsme se takto už potkali, a já jsem bohužel na té komisi, kde se to projednávalo, nebyl. Zjistil jsem to až v materiálech pro toto zastupitelstvo.

Ing. Novák: Dobře, rozumím panu inženýrovi. Navrhuji, protože to nemůžu stáhnout sám, předklad návrhu programu je z Rady, takže o tom musíme hlasovat. Dávám hlasovat o tom, že budeme stahovat bod číslo 13/2. Je to každému jasné, o čem hlasujeme? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 29 pro, nikdo proti, 8 se zdrželo, bod byl stažen. Bod číslo 13.3 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 137 v k. ú. Strašnice družstvu „Bytové družstvo Hostýnská 2046 – 2048“, IČ 264 45 972

Pan Ekstein: K bodu 13/3 – 13/6 udělal společný předklad, ale pak budu samozřejmě dál jednotlivé body uvádět. V těchto případech se jedná o to, že v rámci první až dvanácté etapy privatizace byly podle tehdy platného prováděcího předpisu prodávány právnickým osobám bytové domy, zastavěné a související pozemky užívali noví vlastníci na základě nájemních smluv. Teď to uvádíme do souladu a prodáváme jim podle platných zásad pozemkové celky, které jsou zčásti tvořeny zastavěnými pozemky a zčásti pozemky souvisejícími. V prvním případě se jedná o prodej pozemkového celku družstvu za celkovou cenu 1 043 250 Kč a uzavření budoucí smlouvy na pozemky, které nejsou dosud svěřeny do správy městské části s tím, že ve chvíli, kdy svěřeny budou, tak budou odpovídajícím způsobem tomuto družstvu prodány.

Ing. Novák: Děkuji panu magistrovi, otevírám diskusi. Nikoho nevidím, uzavírám diskusi, poprosím návrhový výbor.

Paní Peštová: Budeme hlasovat k návrhu usnesení bodu číslo 13.3 k návrhu na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 137 v k. ú. Strašnice družstvu „Bytové družstvo Hostýnská046 – 2048“, IČ 264 45 972. Návrh usnesení beze změn.

Ing. Novák: Děkuji, budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 33 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Bod číslo 13.4 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 196 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3214, vedeném pro k. ú. Strašnice Pan magistr.

Pan Ekstein: V tomto případě se jedná o prodej pozemkového celku vlastníkům jednotek za celkovou cenu 1 464 500 Kč. Ještě bych to doplnil, omlouvám se, v tomto případě jsou dvě varianty usnesení. My navrhujeme po konzultaci s externí právní kanceláří variantu „neschvaluje“, protože v tomto domě je jeden z případných kupujících postižen exekucí a mohlo by se stát to, že by došlo ze strany městské části k maření výkonu úředního rozhodnutí ve chvíli, pokud bychom ten podíl prodali. Proto my navrhujeme alternativu A. Omlouvám se, že jsem to v úvodním slovu rovnou neřekl.

Ing. Novák: Děkuji panu magistrovi. S technickou se hlásí paní Čunátová.

Paní Čunátová: Když dovolíte, rozhodně vím, že řešení i v těchto situacích, které neodporuje právním předpisům, je možné, a proto mám za to, že bychom měli tento materiál stáhnout, popř. se k tomu vrátit na příštím zastupitelstvu a projednat následné věci tak, jak jsou, abychom umožnili občanům tyto věci dořešit, protože jsou to věci u některých letité, táhne se to prakticky od roku 2007 a máte v materiálech na stole takový případ uveden. Je to Sečská SVJ a je tam ještě jeden případ. Mám za to, že tam, kde jsou sporné věci, a já jsem si to ověřila, jsou možná řešení, která by mohlo projednat zastupitelstvo. Ing. Novák: Děkuji paní Ing. Čunátové za technickou, která byla ne technická, ale hluboce zásadní. A potom se do řádné diskuse hlásila paní doktorka Richterová.

Paní Richterová: Ráda bych se ujistila – aha, pardon. Ještě jde občan, prosím o moje odhlášení. Je to tak?

Ing. Novák: Paní doktorka už skončila? Dáte přednost panu magistru s technickou? Pan Mgr. Mareš.

Pan Mareš: Děkuji za slovo. Kvůli nezkušenosti je tady občan, kterého se to týká, společenství vlastníků jednotek chce nějakým způsobem mluvit. Opominul řádný způsob, jak se přihlásit. Já jsem pro to, abychom mu dali slovo a počkali, až se řádně přihlásí, nebo abychom ho odhlasovali. To je na vás.

Ing. Novák: Děkuji panu magistrovi za tu připomínku. Vidím, že sleduje všechno tady po celém sále. To je velice správně, samozřejmě mu slovo dáme, a teď jestli paní doktorka Richterová chce pokračovat ve svém diskusním příspěvku. Počkáme, až se vyřídí formality, abychom si vyslechli příspěvek občana. Kdo má technickou? Milan Richter.

Pan Richter: Prosím pěkně, abychom ušetřili čas, pojďme si zahlasovat o tom, že ten dotyčný občan může vystoupit.

Ing. Novák: Ale nevíme, jestli je z desítky. Když je z desítky…. (Musíme, protože už je otevřená diskuse.) Tak o něm hlasovat nemusíme? (Už prošvihl tu dobu.) Dobře, máme to vyřešeno. Jedná se o pana *******, bydlištěm *******, to je v pořádku, akorát technicky, a my musíme dodržovat jednací řád, se nám přihlásil pozdě. Takže z tohoto důvodu, že je přihlášen pozdě, budeme hlasovat o tom, jestli může vystoupit. Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? 31 pro, nikdo proti, 1 se zdržel. Pane *******, můžete přistoupit k mikrofonu a zmačkněte si červené tlačítko.

Pan *******: Dobrý den, jmenuji se *******, jsem předseda představenstva společenství vlastníků Sečská 19, o což se jedná konkrétně bod 14.4. Hrozně dlouho se to celé táhne. V roce 2006 nám městská část nabídla pozemky k odkupu a od té doby to stále nějakým způsobem neprobíhá. Nejdřív kvůli nějakým administrativním chybám, pak se to seklo kvůli pozemkům samotným, že nebyl vyjasněný majitel. To všechno od roku 2007 funguje. Bohužel tam máme toho neplatiče, na kterém to teď všechno vázne. Nechali jsme udělat několik posudků od právníků a nikde není dané, že byste to kvůli tomu neplatiči nemohli prodat. Nebo vy to přímo neprodáváte, ale městská část. Apeloval bych na vás, kdybyste nám to doopravdy prodali. Když ty byty nemají vlastní pozemek, jsou v našem vlastnictví, hůř se to pak někomu prodává, snižuje to cenu toho bytu. Nehledě na to, ročně platíme veliký nájem a zbytečně. Kdyby to šlo nějak uspíšit, bylo by to fajn. Paní Čunátová se k tomu vyjádřila, ale to je zase nějaký další odklad. Dá se to nějak urychlit? My jsme vám všem posílali podklady ohledně toho, že tam doopravdy není žádný právní problém, aby se to nedalo prodat. Že to, že ten pán má na sobě exekuce, nemá na ten pozemek vůbec žádný vliv, na ten prodej. Víc asi k tomu neřeknu, ale táhne se to hrozně dlouho a městská část nám nabídla tyto pozemky k prodeji. Děkuji.

Ing. Novák: Děkuji panu *******, a teď paní doktorka Richterová.

Paní Richterová: Děkuji za slovo, děkuji i vám všem, že jsme umožnili panu ******* vystoupit, a já bych ráda zdůraznila, že si myslím společně se zbytkem Koalice Vlasta, že tady jsme pro občany. Že jako městská část nemáme ztěžovat život v těchto záležitostech, a tady skutečně nejde o to, že my jako městská část bychom neobdrželi ty peníze, které obdržet máme a chceme. Exekuce, pokud to správně chápu, je něco, co si musí řešit společenství vlastníků, je to jejich velký problém, ale není to nic, co by nám znemožňovalo konečně vyjít vstříc a ten prodej dokončit. Za Koalici vlasta jsme rozhodně pro a doporučujeme hlasovat pro alternativu B, která zní, že schvalujeme. Děkuji.

Ing. Novák: Davide, můžeš sem ke mně? (Rozhovor mimo mikrofony.) Dalším přihlášeným do diskuse je paní Ing. Čunátová.

Paní Čunátová: Když dovolíte, nakousla jsem i možnost řešení. Ověřovala jsem si u právníků, že je možno pozemky pod barákem prodat, mimo ten pozemek, který řádně náleží k tomu bytu, na který je vystavena exekuce. Tam se vztah nemění, tam zůstává nájemní vztah jako doteď, a je jenom na nás, jakým způsobem to pak vyřešíme. Ing. Novák: Dalším přihlášeným do diskuse je pan Ing. Pek.

Pan Pek: Myslím si, že to tady nerozhodneme. Obě dvě ta usnesení, ať už zamítavé, nebo to kladné, hovoří o tom, že se to prodává jednotlivým vlastníkům bytových jednotek, a v tom myslím, že je ten zakopaný pes. Pokud se tohle nezmění, pokud to nemůžeme prodat jednomu subjektu dohromady, kde by to asi povoleno bylo, tak my se přes tohle žádným elegantním způsobem nedostaneme. A já to jako na triko zastupitele nechci brát, přestože je mi líto těch ostatních, kteří jsou tím blokovaní a kteří jsou tím absolutně zasažení, že se nemohou pohnout dál, tak nerad bych já jako zastupitel udělal něco, co je de facto protizákonné, nebo co by proti mně mohlo pak působit jako sankce.

Ing. Novák: Děkuji. Dalším je pan doktor Mraček.

Pan Mraček: Já nejsem doktor. (Ing. Novák: Omlouvám se.) To je v pořádku. Mě to neuráží, jenom to říkám. Rád bych řekl zkušenost, kterou mám jako člen předsednictva družstva fanoušků Bohemians. Nás je zhruba 2000, takže představa, že tam vždycky budeme mít někoho na exekuci, to tak není. Neustále máme také někoho mrtvého, protože je nás hodně, a přechází to do dědictví. A tohle bude problém všech SVJ, která budou větší, než třeba dům o osmi. Pokud tady máme dům, v kterém je, nevím, 80 jednotek, tak jsou i bytová družstva, která jsou daleko větší. A fakticky, pokud bychom měli čekat na to, až se vyřeší a všichni budou bez ztráty kytičky, tak opravdu může nastat to, co tady říkal občan, že o té věci se tady budeme scházet v tomto volebním období a možná někteří z nás i v dalších. Takže samozřejmě je to tak, že ta otázka je problematická. Každopádně myslím, že primární problém má to SVJ, ale nemyslím si, že by byl problém prodat jednotlivým vlastníkům bytových jednotek ten pozemek. Děkuji.

Ing. Novák: Také děkuji. Davide.

Pan Ekstein: Samozřejmě můžu jen znovu zopakovat, že my jsme shledali, že je tam určitá právní vada toho prodeje a že jsme na ni upozornili. Samozřejmě pokud se zastupitelstvo rozhodne, že ty pozemky i při vědomí této právní vady prodá, tak je prostě prodá. Je to samozřejmě vaše rozhodnutí.

Ing. Novák: Pan Mgr. Mareš.

Pan Mareš: Jenom kratičkou. Chtěl bych říct, že to stanoviska pana Mgr. Eksteina vnímám tak, že externě najatá advokátní kancelář říká, že – ne že to je pravda, co říkáte, ale že to říká tato kancelář a možná je jiný názor. Mluvili tady právníci, aspoň za nás mluví právník, a zkrátka myslíme si, že se nic nestane, když se to prodá. (Mimo mikrofon: Nic nám nehrozí? Co nám hrozí?)

Přečtěte si oficiální zápis z jednání zastupitelstva 14.1.2016

Stenozáznam ze zastupitelstva:

1. díl jste právě dočetli

2. díl následuje

3. díl pokračuje

4. díl předposlední

5. díl je závěrečný

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *