Stenozáznam ze zastupitelstva:

1. díl začal

2. díl následuje

3. díl právě čtete

4. díl pokračuje

5. díl je závěrečný

Pan Mareš: Poprosil bych hlasováním zastupitelstva o 15 minut přestávky, abychom si tady nepinkali, abychom nehledali, koho se to týká, jestli je to – prostě 15 minut přestávku. (Hluk okolo.) Já vím zase svoje, já mám technickou poznámku, děkuji za to, že mi do ní skáčete, paní doktorko. Jediné, čím do toho promluvila rada, ďábel je v detailu. Jediné, čím do toho promluvila rada, že do toho dala poznámku IV. D. Ničím jiným. Už jsme to na školské komisi probírali. Je doloženo, že jediné místo, kde se to liší, je tohle, a jestli to chceme shodit a zůstat u těch pravidel, považuji tento postup za neuvěřitelný, ale budete se zodpovídat vy před voliči.

Ing. Novák: Dobře. Přestávku vedu v patrnosti, ale musíme nechat dojet technické. Můžu dát návrh na ukončení technických připomínek? (Ne.) Dobře. Další přihlášenou byla paní doktorka Jirásková.

Paní Jirásková: Chtěla bych říct, abychom nechali hlasovat o tom, jestli znovu otevřeme diskusi, aby se nezneužívaly technické na normální diskusi, která už dávno skončila. Na co si tu hrajeme? Technické jsou technické, a to, co se tady vedlo, to byla normální diskuse, k materiálu, která už dávno skončila.

Ing. Novák: To je procedurální návrh. Nechám o něm okamžitě hlasovat. Kdo je pro, abychom otevřeli znovu diskusi? 24 pro, 3 proti, zbytek se zdržel. Otevírám znovu diskusi. Kdo je přihlášen do řádné diskuse? Paní JUDr. Kleslová.

Paní Kleslová: ??ekla bych, že tady se stačí zeptat paní předkladatelky, to co se ptal pan Pek, tedy přesně to, co se diskutovalo na radě, pane Mareši, tak nevyhrožujte. Tam jde o to, že dle mého názoru, a pan Pek teď taky neví přesně, tak ať to paní předkladatelka upřesní, nejde pouze o děti s trvalým bydlištěm nebo nějakým vztahem k městské části Praha 10, a to je celý problém. Proto jsme tam zakomponovali to, IV. D. Jenom bych poprosila, aby paní předkladatelka všem řekla, jestli mám pravdu, nebo se mýlím, a odpověděla tak panu Pekovi. O nic jiného nešlo. Děkuji.

Ing. Novák: Jestli paní předkladatelka chce odpovědět teď, nebo jak se s tím vypřádá. Nebo může odpovědět písemně do 30 dnů. (Smích.) Prosím klid.

Paní Lešenarová: Samozřejmě panu Pekovi odpovíme písemně. (Smích.)

Ing. Novák: Děkuji. Pane doktore, chápu, že stahujete technickou a hlásíte se do řádné diskuse? Pan doktor Choděra.

Pan Choděra: Vážení, náš právní řád stojí na rovnováze práv a povinností. Jestliže ten student se zaváže, že u nás bude pracovat tři roky, potom je naší povinností mu toto zajistit. A mohlo by se také stát, že to místo pro něj mít nebudeme a on bude požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla, a pokud by se jednalo o místo, které je obsazováno nějakým výběrovým řízením, tak není problém, aby se tam student přihlásil a postavil se do role totálního cvoka, takže ho nikdo nevybere. Tohle je skutečně zbytečné ustanovení.

Ing. Novák: Děkuji. Dalším přihlášeným do diskuse je paní Bc. Komrsková.

Paní Komrsková: Děkuji za slovo, pane místostarosto. To je dotaz, otázka asi na paní předkladatelku, nebo možná rada, návrh, možná odpoví pan Mgr. Ekstein, je to právní záležitost. Nebylo by diskriminující, nechávat to jenom na děti, které mají trvalé bydliště na Praze 10? Já se jenom ptám, já to nevím. Jestli to není na zvážení, abychom potom, když je takhle zavážeme, protože už máme zavázané, že to spadá na školy vysoké a vyšší odborné na Praze 10. To je v pořádku. Ale jestli, když ty děti – nevím, možná se pletu. Děkuji.

Ing. Novák: Odpoví paní Ing. Lešenarová.

Paní Lešenarová: Po pečlivém přečtení zásad byste zjistili, že bez ohledu na bydliště dítěte, které prošlo dětským domovem nebo náhradní rodinnou péčí, mají možnost se přihlásit do tohoto našeho projektu. To tam je zcela jasně. A to studium je umožněno na všech vyšších odborných školách a na všech veřejných vysokých školách a soukromých vysokých školách, které mají sídlo na Praze. Ne na Praze 10, ale na Praze jako hlavním městě, jako obci Praze, kraji Praha.

Ing. Novák: Děkuji paní inženýrce, paní doktorka stahuje svůj diskusní příspěvek. Na řadě je paní doktorka Kleslová.

Paní Kleslová: Neslyšela jsem. Chtěla bych poprosit paní radní Lešenarovou, aby nám sdělila, já jsem neslyšela, jestli to teď říkala. My to neslyšíme. Na jaké děti se to vztahuje. Jestli jsou to děti z MČ Praha 10, nebo na jiné děti. Jenom to bych chtěla odpovědět, nic víc. Tady není slyšet.

Ing. Novák: Klid, prosím vás, není slyšet.

Paní Lešenarová: Děkuji, pane předsedající. Odpovídám na dotaz paní Komrskové, měla původně ten dotaz. Týká se to všech dětí bez ohledu na jejich trvalý pobyt, bydliště, které se přihlásí do toho projektu. Podmínkou je, že odcházejí z dětského domova, tudíž prošly výchovou v dětském domově, anebo prošly výchovou v náhradní rodinné péči. Mohou, pokud se do toho projektu přihlásí a složí přijímací zkoušky na příslušné školy, kde je umožněno pomaturitní studium, tak se to týká těch škol, kde složily přijímací zkouška na Praze jako obci. Na celé Praze, nejenom na vysokých a vyšších odborných školách na Praze 10. Slyšeli jste moji odpověď?

Ing. Novák: Děkuji. Posledním přihlášeným je pan Mgr. Mareš.

Pan Mareš: Mám třetí, musíte o mně hlasovat.

Ing. Novák: Hlasujeme, kdo je pro, aby vystoupil pan Mgr. Mareš potřetí. Jasná většina. Pane Mareši, prosím.

Pan Mareš: Velice krátce k panu doc. Davidovi a paní doktorce Kleslové a k tomu bodu D. Bod byl v řádu hodin projednáván na výboru zdravotně sociálním. Opakovaně jsme se ptali pracovníků, kteří ten materiál zpracovávali, na časový plán, na to, koho se to týká, čili tuhle informaci, koho se to týká, na kterou se tady náhle ptáte jako bývalí členové rady, vypovídá pouze o vaší nekompetentnosti a nezájmu o takhle citlivou věc, kterou tady schvalujeme. Bod druhý. Z rady městské části přišla na výbor zdravotně sociální a na komisi výchovně vzdělávací složka materiál, kde byly vyznačeny červeně změny, které přišly z rady. Opět se netýkaly trvalého pobytu daného žadatele nebo čehokoli. Všichni jsme to tam probírali. Všechny ty strany, které tam jsou, paní doktorka Lukovičová tam je za hnutí ANO. Nikdy o tomhle debata nebyla. Vždycky byla jenom debata o rozšíření portfolia těch škol a o způsobu platby, který byl velmi problematický a který vlastně, z něhož vyplývalo, že jedinou vysokou školou, která o to měla zájem, byla Vysoká škola finanční a správní. Vznikla de facto monopol jedné školy na tuto věc. Ta věc by nebyla bohulibá. Tím, že jsme to rozšířili, tím, že jsme to upravili, tím, že jsme to do hloubky prodiskutovali, a pak přišel tento podnět z rady, kterým jsme se opět zabývali a opět jsme se jím zabývali do hloubky, tak je, myslím, celá věc jasná. A říkám, apeluji na vás, na to hlasování. To, co tady říkal pan Bc. Petřík, jestliže to neschválíme, jedou ti žadatelé podle starých pravidel, můžou se hlásit jenom na Vysokou školu finanční a správní, a ta tabulka, která tam je a která je žalostná z posledních let, bude ještě žalostnější. Prosím, opravdu to zvažte, a děkuji za pozornost.

Ing. Novák: Také děkuji. Technická paní doktorka Kleslová.

Paní Kleslová: Prosila bych pana Mareše, aby nepředjímal, kdo je kompetentní a kdo není, protože my pochopitelně víme, jak ten materiál vypadá. A protože nebylo odpovězeno panu Pekovi, tak jsem se ptala znova. Já pochopitelně vím, pane Mareši, jak to je, tak si nechte invektivy, kdo je kompetentní, a kdo ne. Nebylo to tady řečeno.

Ing. Novák: Tím byla vyčerpána i ta technická? Dalším do diskuse je pan Doc. David.

Pan David: Prosil bych pana zastupitele Mareše, aby se nevyjadřoval k mojí kompetentnosti, to je za mě. Je to prosba. Uvidíme. Vážení zastupitelé, znovu upozor??uji na to, že odsouhlasujeme prostředky městské části, které se městské části Praha 10 netýkají. My nejsme nadace, zastupitelstvo. Proto bych byl rád, aby se materiálu věnovali právníci a aby předkladatelka ten materiál stáhla. Doposud je ta vazba na Prahu 10 aspo?? taková, že se to týká vysoké školy na území městské části Praha 10. Tam byla jakási vazba. Ale jinak vazbu na Prahu 10, co se týká prostředků, v podstatě nemáme. A bereme si tady trošku jako rukojmí děti, které za to nemůžou. Proto říkám, je to citlivá záležitost. Rád pomáhám. Kolega Štěpánek to dokázal právě po té radě, jak přispívá ze svých zdaněných prostředků na nadační záležitosti, takže ten materiál bych byl rád, aby se tady nediskutoval a příště aby se tady odsouhlasil, aby byl prodiskutován úplně někde jinde. A teď má v podstatě mnoho neznámých. Děkuji.

Ing. Novák: Děkuji. Tím byl seznam diskutujících vyčerpán. Poprosím návrhový výbor.

Paní Peštová: Budu opakovat opět, paní předkladatelka se ztotožnila s návrhem, vypustit bod D, tudíž v příloze číslo 1 IV. bod D se škrtá a budeme hlasovat v takto pozměněném znění: Usnesení číslo 19 k návrhu – omlouvám se, nemám ho tu, někdo jste mi ho vzali. Vezmu to z tohoto. K návrhu číslo 18, a je tam ještě změna v důvodové zprávě, kde se škrtá, že se zavazují podle toho bodu IV. D. A návrh usnesení k bodu číslo 18 k návrhu na schválení Zásad pro poskytování stipendia MČ Praha 10 pro studenty zařazené do programu podpory studia dětí odcházejících z dětských domovů či obdobného zařízení nebo dětí, které prošly náhradní rodinnou péčí a jsou absolventy středních škol s maturitou. Je tam úprava v bodu I. schvaluje dle upravené přílohy číslo 1 přiloženého materiálu.

Ing. Novák: Děkuji. Budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 23 pro, nikdo proti, 12 se zdrželo. Návrh byl přijat. Dalším bodem programu je bod číslo 19. Ne, ten jsme vypustili, omlouvám se. Bod číslo 20 Informace k realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2015 Předkladatel kolega Zoufalík je omluven, takže poprosím paní Vávrovou o zprávu předkladatele.

Paní Vávrová: Dobrý den, děkuji za slovo. Máte před sebou informativní materiál k postupu v realizaci, jednoduše řečeno projektu Moje stopa. V důvodové zprávě máte popsáno, co se stalo od zářijového zasedání zastupitelstva, tedy že proběhla informační setkání s občany, proběhla výzva k podání návrhu, která byla ukončena 13. 11. roku 2015, a také popis činnosti pracovní skupiny, která spočívala především ve vyhodnocení všech došlých návrhů. Návrhů došlo k ukončení výzvy 49, v pondělí 16. 11. byl úřadu doručen ještě padesátý návrh, který ale nespl??oval jednak lhůtu pro podání návrhu, a navíc to nebyl ani návrh investičního charakteru, takže to byly vlastně dva důvody, z kterých tento návrh číslo 50 nebyl vyhodnocen, jako že by prošel technickou analýzou. V příloze číslo 2 máte zápis ze schůzky pracovní skupiny, která po ukončení výzvy vyhodnotila základní posouzení došlých návrhů. Máte v tabulce poznámku u každého návrhu, zda byl či nebyl podán v souladu s pravidly. U bodu číslo 3 nebyl tento návrh posouzen kladně z toho důvodu, že navrhovatel navrhoval na tento návrh částku 660 tisíc, což podle odboru životního prostředí a dopravy na první pohled bylo naprosto nereálné, za takovouto cenu zrekonstruovat ulici, dlouhou přes 200 m, a to tedy výměnou kočičích hlav za asfalt. U projektu 15 se nejednalo o investiční návrh. U projektu 16 se taktéž nejednalo o investiční návrh. U projektu 29 se jednalo o návrh, který byl navržen v pozemku, který byl identifikován jako nevhodný k realizaci nějakého návrhu v projektu Moje stopa. U projektu 31 navrhovatelé nebyli plnoletí a u projektu číslo 49 se jednalo o prostor, který není v majetku městské části, ale Židovské obce. Já bych se ráda vrátila k projektu číslo 31, který je pojmenován jako třídní projekt Moje stopa. Jednalo se o sadu asi
deseti návrhů, které podala 5. C ze ZŠ Nad vodovodem. V rámci výuky vlastivědy paní učitelka využila projektu Moje stopa a zadala dětem zpracovat, jakým způsobem ony by chtěly zanechat svou stopu, ať už v okolí svého bydliště, nebo v okolí školy. Děti se k tomu úkolu postavily velice zodpovědně. Přišla sada deseti návrhů, z nichž dva byly realizovatelné, a politický garant v konzultaci s pracovní skupinou rozhodl, že tyto dva návrhy bychom pustili do hlasování, protože perfektně spl??ovaly účel toho projektu. Děti pracovaly týmově, ve škole si o svých návrzích hlasovaly a připadalo nám nefér, nechat tuto aktivitu ladem. Tyto dva návrhy byly zařazeny, že půjdou do hlasování. Jeden z nich, byly to „emka“ sady dvou holčiček v parku Jiřího Karena, spojily se s návrhem číslo 47, kde paní Rottová navrhuje na tomtéž místě umístit lavičku s básnickými sbírkami básníka Jiřího Karena, a děvčata s touto paní budou svůj návrh prezentovat dohromady. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhají veřejná setkání s cílem prezentovat veřejnosti ty návrhy, prezentují to samozřejmě ti samotní navrhovatelé, tak nám dochází různě ke slučování projektů, jako to bylo u zmíněného parku Jiřího Karena. Dochází nám bohužel i ke stahování návrhů ze strany navrhovatelů. Do příštího čtvrtka, tedy do 21. ledna se může stát v těch návrzích cokoli. Takže kompletní podklady pro výsledný seznam návrhů, které potom půjdou do hlasování, budeme mít od pátku 22. 1., kdy začneme zpracovávat informační podklady, které budeme vydávat, ať už na letácích, nebo elektronickou cestou po celé Praze 10, abychom upozornili právě na blížící se fázi hlasování, která bude od 1. 2. do 12. 2. U tohoto se zastavím. Na minulém zasedání tady padl dotaz, zda 12 dnů lhůty hlasování není krátká doba. Já jsem toto konzultovala jak se zástupci společnosti Agora,
která nám dělá odborného konzultanta, tak i se zástupci společnosti D2. 1, která nám bude dělat garanta hlasovací aplikace. Oba se shodli na tom, že 12 dnů úplně v pohodě stačí. Dějí se prý hlasování, která jsou pouze pětidenní nebo týdenní. Já ze své vlastní zkušenosti toto mohu potvrdit. Hlasování vždycky mělo velký úspěch na začátku při vyhlášení a postupně hlasy už ubývaly a čekalo se opravdu jenom na hlasy v řádech jednotek. To je v tuto chvíli vše. Samozřejmě pokud budou dotazy, ráda je zodpovím, a samozřejmě na dalším zasedání Zastupitelstva bude předložena další informace k projektu Moje stopa. Děkuji.

Ing. Novák: Děkuji paní Vávrové za vyčerpávající a velmi kvalitní předklad, a do diskuse se hlásí pan Ing. Maršálek.

Pan Maršálek: Dobrý den. Měl bych ještě jeden dotaz na paní Vávrovou. Týká se to jednoho podnětu občanů z podzimního setkání ze školy v Hostýnské. Konkrétně toho, zda se prověřovala varianta hlasování pomocí pojízdného úřadu pro imobilní občany. Děkuji.

Ing. Novák: Ještě jestli paní Vávrová pak nebude odpovídat naráz, ještě paní doktorka Richterová.

Paní Richterová: Mě by zajímalo, jaké jsou důvody toho, že občané své návrhy stahují, protože předpokládám, že to bylo dost velké množství času a práce, co do toho vypracování předložených návrhů dali. Tak jaké jsou důvody, proč stahují. Děkuji.

Ing. Novák: Poprosím paní Vávrovou o odpověď na oba příspěvky.

Paní Vávrová: Na první dotaz, samozřejmě občané, kteří budou potřebovat využít služby mobilního úřadu ….

Ing. Novák: Dovolím si vás, paní Vávrová, přerušit. Chci ještě poděkovat paní Mgr. Hauffenové, že tady s námi byla, že to takhle dlouho vydržela, a přeji jí hodně zdraví. Děkuji. A teď může pokračovat paní Vávrová. To je jasné. V minulém zastupitelstvu jsme měli dvě těhotné ženy. Máme už zkušenosti. Děkuji. A teď paní Vávrová.

Paní Vávrová: Díky. Ještě jednou. Samozřejmě služby mobilního úřadu budou občanům k dispozici. Fungují za nějakých stanovených pravidel, která uživatelé, myslím si, už znají. Tato informace byla zveřejněna v prosincovém vydání Novin. K dotazu paní doktorky Richterové, stáhli nám Kyroušovi projekt číslo 23, a to z toho důvodu, že to je komunitní zahrada, která je na pozemku třetí osoby, a oni chtěli, tato komunita vybudovat sběrné nádrže na vodu na sousedícím pozemku, který je obecní, a svod měl vést ze střech sousedních domů, které jsou SVJčkové. Tam asi byly tyto problémy. Navrhovatel mi přesně nespecifikoval, pouze napsal, že se vyskytly komplikace s partnery a nechce dál narušovat průběh projektu Moje stopa. Z tohoto důvodu. Nicméně stane-li se, nedej bože, že ještě někdo stáhne, tyto informace budou dál poskytovány. Díky.

Ing. Novák: Děkuji paní Vávrové. Nevidím nikoho do diskuse. Poprosím návrhový výbor o předklad návrhu usnesení.

Paní Peštová: Budeme hlasovat o návrhu usnesení k bodu číslo 20 Informace k realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2015, tak jak je předložen beze změn.

Ing. Novák: Děkuji, budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 34 pro, nikdo nebyl proti a ani se nezdržel. Děkuji. Dalším bodem našeho jednání je 21 Návrh na stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 10 Tady bych poprosil pana Ing. Slavíka.

Pan Slavík: Děkuji, pane předsedající. Toto je v podstatě každoroční materiál, kdy předkládám zastupitelstvu, jemuž je tato věc vyhrazena, návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha 10. Dochází k tomu na základě novely nařízení vlády číslo 37/2003 Sb., a vlastně toto nařízení vlády nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016. Materiál je poměrně přehledný. Vidíte tam v rámci odrážek A, B, C, D jednotlivé měsíční odměny neuvolněným členům. Já jsem si dovolil ještě připravit jeden materiál po komunikaci s panem Marešem, který mě požádal, zda by bylo možné tento materiál doplnit o přehled odměn uvolněných členů zastupitelstva, což je v podstatě identická věc. Tuto záležitost ošetřuje také vládní nařízení. V podstatě je to ze zákona. Ty peníze nebo ty částky jsou, řekněme, veřejně dostupné, z veřejných zdrojů. Je pravda, že se o nich nerozhoduje, protože jsou prostě takto určené a nepodléhají schválení zastupitelstva, tím pádem vždycky se na základě tohoto nařízení rovnou ty platové výměry vydávají. Takže tuto informaci máte. Tento materiál považuji v podstatě za standardní. Děkuji.

Ing. Novák: Také děkuji. Nikdo přihlášený do diskuse. Ukončuji diskusi. Koukám, jak to Radce jde. Nerozlila, já to vidím odsud. Dobré. Jenom když koukám na tu tabulku, nezbývá mi, než se radovat, protože budu mít plat 130 tisíc. Teď sleduji reakce, kdo bude protestovat a kdo mně řekne, že to je blbost. Paní bakalářka. Já vím, že to je blbost, já si dělám legraci. Budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 36 pro, nikdo proti, 1 se zdržel. Paní Bc. Komrsková.

Paní Komrsková: Nejde online přenos.

Pan Slavík: Už to řešíme 15 minut.

Ing. Novák: Kdybych to věděl, tak si ten rádoby vtip odpustím, co jsem tady říkal. To jste mi měli říct. Teď jsme v bodě číslo 23 Návrh na změnu tajemnice Sportovního výboru (VSP) Zastupitelstva městské části Praha 10 Prosím pana Ing. Slavíka.

Pan Slavík: Děkuji. Toto je materiál technického charakteru, jedná se o změnu tajemnice sportovního výboru. Tento materiál je předkládán na základě dohody s paní předsedkyní. V podstatě se jedná o to, že paní Čejková, která vykonávala tu funkci tajemnice doteď, řekněme z nějakých pracovních důvodů nestíhala vykonávat tu funkci tajemnice, tak jak by si asi paní předsedkyně představovala. Takže navrhuji změnu a navrhuji na funkci tajemnice slečnu Kateřinu Bělohlávkovou, a to s účinností od 1. 2. 2016. Děkuji.

Ing. Novák: Děkuji. Nikdo do diskuse, budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 34 pro, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel. Návrh byl přijat. Dalším bodem našeho jednání je 26 Informace o přípravě návrhu Koncepce sociálního bydlení Poprosím pana Mgr. Eksteina.

<%ZZ31_heureka_koladeti%>

Pan Ekstein: K tomuto bodu, v září lo??ského roku byl schválen záměr vytvoření koncepce sociálního bydlení. Tento záměr ovšem vycházel z předpokladu, že bude známá státní koncepce sociálního bydlení, která bude následně rozpracována hl. m. Prahou i pro podmínky jednotlivých městských částí. Bohužel tento předpoklad naplněn nebyl. Státní koncepce prozatím schválena nebyla. Hl. m. Praha se touto problematikou zabývá, vyzvalo nás k diskusi. Samozřejmě městská část bude i nadále tuto problematiku diskutovat s hl. m. Prahou, ale vzhledem k tomu, že bez znalosti státní koncepce sociálního bydlení a koncepce hlavního města Prahy nelze dle našeho názoru smysluplně naši koncepci připravit, tak žádáme o prodloužení termínu pro zpracování této koncepce do konce letošního roku. Děkuji.

Ing. Novák: Děkuji za zprávu. Nikoho nevidím do diskuse, poprosím návrhový výbor.

Paní Peštová: Budeme hlasovat o usnesení k bodu číslo 26 k informaci o přípravě návrhu Koncepce sociálního bydlení, tak jak je předložen beze změn. Ing. Novák: Děkuji, budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 26 pro, nikdo proti, 8 se zdrželo. Děkuji panu magistrovi. Teď se chci zeptat: Občerstvení už máme? Nevím, koho se ptám. Ptám se do pléna. Máme už občerstvení? Poprosím kolegyně, aby kontaktovaly Janu Tlamichovou, nebo já nevím, koho. Dalším bodem je 27 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů. Poprosím pana Mgr. Eksteina.

Pan Ekstein: Uvedená problematika včetně souvisejících právních kroků je poměrně podrobně popsána v důvodové zprávě. Já bych pouze vypíchl některé zásadní informace. Co se týká trestního oznámení, které bylo podáno městskou částí, na osoby jednající za KEY INVESTMENTS, tak teď je aktuální informace, že bylo nařízeno hlavní líčení ve věci předmětné obžaloby, které by mělo začít probíhat v polovině února tohoto roku. MČ v něm bude vystupovat jako poškozený, a samozřejmě i v tomto řízení uplatníme nárok na náhradu škody v plném rozsahu. Co se týká insolvence KEY INVESTMENTS, tam neustále probíhá posuzování pohledávek co do jejich výše, co do důvodů, jež byly uznány. Insolvenční správce zárove?? nadále vede soudní spor s MČ Praha 13, aby vrátila částku, kterou obdržela jako výplatu svěřených investičních prostředků ve výši 106 mil. Kč. Co se týká problematiky E Side, tam do dnešního dne je výnos z těchto dluhopisů hrazen řádně a včas, splatnost dalšího bondu je v březnu, takže vás samozřejmě budeme nadále informovat. A co se týká Viachemu, tam část věřitelů prosazuje reorganizační plán, který mi i ostatní municipality považujeme za nevýhodný a využíváme v zásadě všech možných právních prostředků k tomu, abychom této určité části věřitelů zabránili v jeho prosazení, a zárove?? jsme i v této kauze podali trestní oznámení pro podvod a poškození věřitele, které spatřujeme v tom, že uvedená část věřitelů se snaží cíleně vytvořit dojem, nebo více méně snížit podíl municipalit jako věřitelů, abychom nemohli v rámci věřitelského výboru smysluplně uplat??ovat svoje nároky. Děkuji.

Ing. Novák: Děkuji také panu magistrovi. Do diskuse se hlásí paní Bc. Komrsková.

Paní Komrsková: Děkuji za informaci Mgr. Eksteinovi. Já jsem na podzim lo??ského roku dvakrát oslovila písemně radu městské části, aby v této věci konala. Samozřejmě že se dala trestní oznámení na firmy, to už jsme tady slyšeli. Je to prakticky nevymahatelné. Já jsem ke kauze KEY INVESTMENTS dala toto stanovisko. Bohužel se nerada parafrázuji, proto vás chvíli budu zdržovat čtením toho dopisu, již druhého, na který jsem neměla odpověď. K samotné kauze KEY INVESTMENTS nepochybuji o tom, že MČ Praha 10 se stala obětí sofistikovaného podvodu. Přišla o více než 200 milionů. Podstatné je však, jak a kdo umožnil, že k tomuto podvodu došlo, a zda případně nemohl mít někdo z vedení městské části na této skutečnosti podíl. Jestliže totiž jako bývalé vedení MČ Praha 10 bylo svěřeno do rukou pochybné společnosti více než 200 milionů bez jakéhokoli výběrového řízení, bez schválení ZMČ Praha 10, navíc v době, kdy již negativní informace o této společnosti KEY INVESTMENTS byly veřejně známé přes ČNB, rozhodně nenapl??uje premisu účelného a hospodárného nakládání s majetkem. Naopak. Pokud bývalé vedení MČ Praha 10 bez jakékoli zdůvodnitelné úvahy investovalo zmíněných 200 milionů patrně jen z rozmaru, minimálně tím porušilo, resp. odpovědní jednotlivci porušili prevenční povinnost dle § 415 občanského zákoníku, a odpovídají městské části za způsobenou škodu. Tímto směrem byla míněna moje výzva, neboť vůči těmto konkrétním osobám, tj. bývalému vedení MČ Praha 10, je třeba nárok na škodu uplatnit. Zvlášť když tento nárok je a vždy byl na první pohled zcela zjevný, tito lidé prostě vyhodili bez jakéhokoli zdůvodnění stamilionové částky městské části oknem. Nelze se přitom odkazovat jen na to, že tito lidé byli podvedeni. Jde o silnou nedbalost, jakou projevili při investování 200 mil. Kč, hraničí
s nepřímým úmyslem, kdy museli být minimálně srozuměni s tím, že nákup dluhopisů obskurní společností za stamilionové částky musí být extrémně rizikový. Shrnu-li tedy, co jsem řekla, ještě jednou i tady vyzývám současné vedení městské části nebo jeho zbytek, aby byly podniknuty příslušné právní kroky, k tomu, aby byla vůči bývalému vedení městské části vymáhána škoda, kterou konkrétní jednotlivci způsobili absolutně nekompetentním a evidentně škodným jednáním v podobě nákupu bezcenných dluhopis prostřednictvím společnosti KEY INVESTMENTS. Stejně tak upozor??uji, že na aktuálním vedení MČ Praha 10 leží povinnost včas uplat??ovat práva na náhradu škody a zabezpečit, aby nedocházelo k promlčení těchto práv. Bavím se o § 35 odst. 3 a 4 zákona o hl. m. Praze, 139/2000. Pokud tedy nedojde k vymáhání těchto nároků na náhradu škody, které jsou evidentní, pak pokud dojde k jejich promlčení, bude za škodu odpovědné současné vedení MČ Praha 10. Bohužel na tento dopis už nikdo nereagoval. Buď reakci na mikrofon, nebo jakkoli písemnou, nebo vyjádření na příštím ZMČ, co s tím současné vedení MČ Praha 10 bude dělat. Děkuji.

Ing. Novák: Také děkuji paní bakalářce. Dalším je pan Mgr. Mareš.

Pan Mareš: Mám zcela konkrétní věc, asi je to vzhledem k materii na pana Mgr. Eksteina, aby mi to vysvětlil. Je to v rámci materiálu, jak to není číslované, tak důvodová zpráva, když si nalistujete, je to list druhý, strana třetí důvodové zprávy. Vprostřed je vytučněný text: Soud po provedeném dokazování vydal při předmětném jednání rozsudek, kterým zamítl žalobu MČ Praha 10, avšak jen z důvodu předčasnosti, nikoli z důvodu posouzení nároku MČ Praha 10 jako nepodloženého. Ptám se: Nás v této kauze hájí externí advokátní kancelář Felix, a ona něco takového udělala předčasně. Je to tak, nebo není? Vysvětlete mně tuto záležitost. Nechci se dopouštět nějakého zmateného nebo zmatečného předčasného závěru. Co to znamená tato věta, když z důvodu předčasnosti. To asi nebylo v pravý čas.

Pan Janů: Když dovolíte, to, že soud zamítl tu žalobu pro předčasnost, znamená, že to někdo podal dříve, než měl. Městská část tedy konala v zájmu ochrany ekonomických zájmů městské části, proto okamžitě přihlásila svou pohledávku do insolvenčního řízení za KEY INVESTMENTS, neboť ta doba pro podání přihlášek je v řádu měsíců, tuším, dvou, po tom, co byl zveřejněn návrh na zahájení insolvenčního řízení. Mimochodem, ta pohledávka městské části byla insolvenčním správcem uznána co do důvodu. Neuznal tehdy její výši. Z toho důvodu městská část podala incidenční žalobu. Je to standardní proces podle insolvenčního zákona. Ta předčasnost znamená to, že v době, kdy ta žaloba byla podávána, nebylo známo, jaká výše škody je. Ta žaloba byla podávána, tuším, v roce 2011 nebo 12. V mezidobí došlo k výraznému posunu zejména u majitele dluhopisů Via Chem Group, který sám spadl do insolvence, a už v současné době lze hovořit o vzniklé škodě. Toto zamítnutí žaloby v žádném případě neznamená, že se městská část nemůže domáhat svých práv. V rámci insolvenčního řízení za KEY INVESTMENTS. Dalším do diskuse je pan Ing. Šnajdr.

Pan Šnajdr: Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych se jenom zeptat kolegyně Komrskové, koho konkrétně má na mysli, o kom si myslí, že je zodpovědný za situaci, která nastala.

Ing. Novák: Paní bakalářka bude chtít odpovědět.

Paní Komrsková: Tohle já samozřejmě nemůžu vědět. To se mě ptáte na něco, jak já to mám vědět? Chci, aby současné vedení přijalo nějakou odpovědnosti a požadovalo náhradu škody vůči bývalému vedení. Já nevím, jak kdo hlasoval, pane kolego.

Ing. Novák: Dalším do diskuse pan Mgr. Počarovský.

Pan Počarovský: Dobré odpoledne. Paní Komrsková, kdo je současné vedení? Já jsem se ráno dozvěděl, explicitně jsem se zeptal na jednání předsedů klubů, zda platí koaliční smlouva. Bylo mi odpovězeno, že neplatí. Kdo je současné vedení? Děkuji.

Ing. Novák: Jestli si můžu dovolit na tohle odpovědět. Současné vedení jsem já a moji čtyři další kolegové radní: kolega Zoufalík, kolegyně Cabrnochová, kolegyně Vondráková a kolegyně Lešenarová. Dalším je paní doktorka Kleslová.

Paní Kleslová: Také bych se chtěla paní Komrskové zeptat. Paní Komrsková je velmi precizní, všechno má vždycky s výkladem Ministerstva vnitra. Vy jste tady řekla, že bývalé vedení. My jsme bývalé vedení. My ANO. Tak já bych chtěla, abyste vyspecifikovala, koho označujete za bývalým vedením, protože já bych se nerada dočetla zase, že to jsme my. Tak já bych chtěla, abyste vyspecifikovala, které bývalé vedení, abychom se pak nedočetli něco o nás. Děkuji. Takhle se mi to opravdu nelíbí. Bývalé vedení, to může být deset vedení dozadu.

Ing. Novák: Tady si do toho dovolím vstoupit já. Domnívám se, že otázky takhle jsou nepřípustné, musíte přese mě. Zeptám se paní kolegyně Bc. Komrskové, jestli chce odpovědět. Prosím.

Paní Komrsková: Je to bývalé vedení, které to schválilo tuto transakci. Já jsem požadovala po bývalém vedení teď už, to co bylo, teď je zde pět lidí, bylo vás devět, v té době jste tam byla v tom bývalém vedení, o kterém mluvím, kterému jsem dávala tento materiál. Ale odpovědnost je přece na vedení, které to schválilo, a to není – já nerozumím, čemu vy při svém právním vzdělání nerozumíte.

Ing. Novák: Další je s technickou paní doktorka Kleslová.

Paní Kleslová: Já nerozumím tomu, chci, abyste vyspecifikovala, které vedení způsobilo tu škodu. Při svém právním vědomí chci, abyste vyspecifikovala, které. Právě při svém právním vědomí bych to chtěla vidět a slyšet.

Ing. Novák: Přese mě se ptám paní bakalářky, jestli chce odpovědět.

Paní Komrsková: Vedení městské části 2007 – 2010 je odpovědné za tuto transakci. To byste měla vědět.

Ing. Novák: Dalším do diskuse je pan Ing. Šnajdr.

Pan Šnajdr: Čekal jsem, že to kolegyně Komrsková bude mít připravené lépe, tak já jsem se touto kauzou zabýval a mohu sdělit, že podle právního vědomí několika právníků tato transakce byla kompetence rady městské části. Zastupitelstvo to schvalovat nemuselo. To za prvé. Za druhé, jak všichni víme, starostou v tomto volebním období byl pan Mgr. Lipovský. Třetí věc, jak bylo hlasováno na radě, kdo byl pro nebo proti, nevím, tato informace se ke mně nedostala.

Ing. Novák: Dalším přihlášeným do diskuse je pan Ing. Pek.

Pan Pek: V době, kdy se tohle dělo, jsem vůbec netušil, že se něco takového děje, ale poté, když jsem se snažil najít materiály k těm příkazům, k nákupu dluhopisů nebo akcií, tak mi přišlo jako laikovi, ne jako právně vzdělané osobě, že v těch prvotních smlouvách mezi KEY INVESTMENTS a městskou částí Praha 10 bylo jasně určeno, kdo ten příkaz může dělat nebo jaká skupina lidí může tento příkaz podat, nebo tu transakci potvrdit nebo požadovat, a z dalších usnesení Rady mně přišlo, že se tam objevují jiná jména, nebo se ta transakce požadovala jiným způsobem. A to vůbec nevím, jestli z právního hlediska bylo v pořádku.

Ing. Novák: Děkuji. Dalším je pan Doc. David.

Pan David: Pane předsedající, já vás žádám, abyste požádal paní Komrskovou, protože odpověděla na jednu část mé otázky, to je to vedení 2007 – 2010. Kdyby nějakým způsobem ještě jednou vyspecifikovala, co chce po současném vedení, kterého jste vy členem.

Ing. Novák: Ptám se. Paní Komrskovou vidím, kroutí záporně hlavou, čili další je paní Chmelová do diskuse.

Paní Chmelová: Chtěla bych reagovat na tu zajímavou diskusi o tom bývalém vedení a o té zodpovědnosti. Takže já bych tady jako zastupitelka chtěla tedy požádat předkladatele bodu, aby na příště nám připravil přesně zápis z rady, který není veřejný. Usnesení jsou dohledatelná, ale i ten zápis. Tam budeme jasně vidět, kdo byl při schvalování, jaký radní a jak se hlasovalo. Prosím o připravení tohoto materiálu. Děkuji.

Ing. Novák: Dalším je pan Ing. Moravec.

Pan Martin Moravec: Dobré odpoledne, dámy a pánové, původně jsem neměl v plánu se k tomu bodu vyjádřit, ale dovolte mi vzpomenout jednu věc. Já s kolegy v době, kdy jsme ještě nebyli členy – poprosím o klid – zastupitelstva MČ Praha 10, tak jsme již z pozice představitelů spolků a občanského života na Praze 10 žádali o to, aby tato spletitá kauza byla dostatečně komunikována nejen vůči zastupitelům, ale i vůči veřejnosti. Jednali jsme v té době opakovaně o kupříkladu veřejném slyšení nebo svolání nějakého grémia k této věci, kde by se daly na stůl všechny minulé věci, nejen informace o tom, zda soud něco odmítl, odložil, zamítl. To stále trvá. Stále tady slyším, že paní Komrsková posílá dopisy, nedostává odpovědi, teď si tady pinkáme o tom, v které době která rada co hlasovala, ale my bychom zkrátka a dobře chtěli mít informace o tom, jak to tehdy všechno probíhalo, kdo jak hlasoval, a nejen se teď seznamovali s tím, jaké jsou navazující kroky. Takže já bych se pořád vracel k tomu začátku. My víme, že někteří členové rady v té době rezignovali, byly tam nějaké politické konsekvence. Nyní řešíme nějaké soudní konsekvence, ale bylo by zkrátka a dobře na místě, kdyby stávající rada, a já nevím, jestli ona vydrží dvě hodiny, dva týdny, dva roky, se zabývala tímto problémem od samého počátku, a to si troufám říct, nedělala ani stávající rada, ani ta předchozí, ani ta před předchozí, ani ta první, která ten problém způsobila. Děkuji.

Ing. Novák: Také děkuji. Pan Mgr. Mareš.

Pan Mareš: Mám dvě věci. První, mě by zajímalo a žádal bych to, nevím, jestli formou usnesení, to asi nemá smysl, ale my dostáváme tyto informace buď pravidelně, nebo jednou za čas, a já bych chtěl vědět, kolik nás to právní zastupování advokátní kanceláří Felix stojí. Mám takové technické požadavky. Chtěl bych, aby vždycky na konci toho materiálu bylo, co naběhlo za to, že se tím zabýváme, abychom také věděli, abychom měli přehled, kolik to právní zastupování stojí a abychom, doporučuji druhou věc technickou, my ten materiál vždycky dostaneme jako štos nebo paklíček, aby bylo jasně znát, aby bylo jasně zřetelné, co je v těch materiálech nové, protože se většinou, nebo často se opakují některé věci, které už byly v minulosti, a vždycky je potřeba odlišit. A dnes je ten materiál zpracován, řekněme, od minulého data. Bod druhý. Považuji, a neoslovuji teď pana kolegu, pana Doc. Ing. Petra Davida, PhD., ani prostřednictvím předsedajícího. Ale já považuji za neuvěřitelné, že předkladatel tohoto materiálu, který dostane spolu s vedením předchozím, tj. s vedením, v jehož čele stála paní doktorka Kleslová, dostane několik dopisů a neodpoví zastupitelce. A za majetek a za tyto věci byl zodpovědný v té minulé radě pan Doc. Ing. Petr David, PhD. Místo aby se zodpovídal z toho, že neodpověděl na ten dopis, tak se tady ptá paní Komrskové, která se ptala, jestli ona ví, na co se ptá, nebo jak. Vy jste nekonal, nebudu vás oslovovat, to se nemá. Pan Doc. Ing. Petr David, PhD. nekonal, a to je pro mě jediný relevantní závěr toho, co tady teď poslouchám. Děkuji.

Ing. Novák: Také děkuji. Další do diskuse se přihlásil pan doktor Müller.

Pan Müller: Vzhledem k tomu, že jde už o poměrně starou kauzu, tak předpokládám, že začíná být relevantní otázka promlčecích lhůt. Takže já bych chtěl položit otázku a chtěl bych, aby mi byla zodpovězena písemně, jaké jsou promlčecí lhůty v této záležitosti KEY INVESTMENTS. Děkuji.

Ing. Novák: Ano, to určitě odpověď dostanete. Teď protože už nikoho nevidím, poprosím návrhový výbor.

Paní Peštová: Dobře. Budeme hlasovat k návrhu usnesení k bodu číslo 27 k informaci o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů. Tak jak je předložen beze změn.

Ing. Novák: Děkuji. Přistoupíme k hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh nebyl schválen. 20 pro, nikdo proti, 9 se zdrželo. Dalším bodem našeho jednání je 28 Dotazy a informace členů zastupitelstva. Přihlásil se pan Mgr. Mareš.

Pan Mareš: Dotazy a informace. Začnu aktualitou a prosím, vnímejte to jako obecnou připomínku pro jakýkoli další takovýto akt, který se stane. My jsme se jako všichni zastupitelé, kteří nějak sledujeme média, dozvěděli, že se tady nějakým způsobem stalo něco na radnici, že rezignovala část radních, a objevily se dvě zprávy na webu městské části, kam jde člověk, když chce zjistit, co se vlastně aktuálně stalo. Na webu byly, prosím pěkně, dvě věci. Tisková zpráva zastupitelského klubu hnutí ANO, o tom, kdo za to může, a o tom, že oznámili na jednání rady rezignaci. Považuji za neuvěřitelné, že na stránkách úřadu městské části se objeví tisková zpráva jakékoli politické strany. Dobře, vyslal jsem e-mail, tisková zpráva byla stažena, poděkoval jsem a chci vyjádřit přání, aby se nic takového už v budoucnosti, třeba i krátké, tj. podle toho, jak to tady dopadne, nestalo. Bod druhý, který na webových stránkách byl, byla informace, že chod úřadu nebude nijak omezen, nebo zkrátka všechno bude fungovat, tak jak má. Myslím si, že když jakákoli rada rezignuje, tak úřad funguje, jak má. Podstatné není, jestli funguje, nebo nefunguje úřad. Ten funguje vždycky, pokud není nějaká přírodní katastrofa nebo výpadek elektřiny po celé Praze, blackout nebo něco takového. Podstatná informace pro zastupitele, ale i pro občany je, jestli paní doktorka Kleslová na tom jednání rady rezignaci podala na místě a je platná tím okamžikem, nebo jestli oznámila rezignaci a stane se to až na zastupitelstvu. Dobře, to se dá zjistit zase telefonátem. A neméně důležitá informace je, standardní, obecná, to není nic politicky stranického, že se dozvědí občané, jaké kompetence těch odstoupivších radních přecházejí na tu zbytkovou radu. Zase občané tuto informaci potřebují, i kdyby se nedělo to zastupitelstvo za dva dny, ale za 14 dní. Tady se něco stalo, tak
v rámci kompetence bezpečnost, v rámci kompetence školství, v rámci kompetence majetek mají právo občané, my zastupitelé také, říkám právo se obrátit na toho, kdo má tu gesci v zodpovědnosti. To totiž tak fungovat musí. Dělo se to při pádu několika radních na hlavním městě. Prosím pěkně, dodržujme nějakou kulturu a nehrajme jenom, to byla nějaká mediální hra, která se hrála, zahrála, a my teď jako tady koukáme, co se vlastně stalo. Dlouze jsem si zjišťoval u několika lidí, křížově si potvrzoval, kdo má za co zodpovědnost. 0 zprávy z té, možná i zbytkové rady. Stejně tak, myslím, odpovědnost těch, kdo odcházejí, že to mají říct jasně – spojuji si dva příspěvky, prosím – že to mají říct jasně, a stejně tak i ta stávající zbytková rada, prosím, o tomto by v zájmu občanů i zastupitelů měla informovat. Bod druhý, který k tomu mám. Já jak tu situaci čtu, koaliční smlouva, která byla uzavřena mezi ANO, ČSSD, Stranou zelených, hnutím pana Zoufalíka a následná smlouva o spolupráci mezi těmito skupinami a ODS nebyly oficiálně zveřejněny. My nemáme dosud oficiálně, nikudy nám nedošlo, co se vypovědělo, jak se vypovědělo, a tudíž ta situace je velice nepřehledná. Zase to ničemu neprospívá. Mělo by tady být řečeno, že koalice trvá, což je můj názor. Koalice obsahuje vlastně zástupce stran, které v té koalici byly před tím, tzn., je tam ANO jedna zástupkyně, je tam ČSSD dva zástupci, je tam Strana zelených, je tam hnutí pana Zoufalíka a žádné zprávy o tom, že by vypověděli smlouvu o spolupráci členové zastupitelského klubu zvolení za ODS, také nemáme. Žádná dohoda není známa v případě KSČM. Já tu situaci čtu tak, že koaliční smlouva platí, trvá. Pak je mi tedy s podivem a ptám se, prosím o odpověď teď v zájmu, abychom všichni měli ten přehled. Rád bych se zeptal předsedů dotyčných koaličních stran, jak tu
situaci oni vnímají, a prosím o odpověď na jednoduchou otázku. Resp. o doložení. Byla ta smlouva koaliční mezi vámi vypovězena? Prosím o doložení písemným dokumentem. Mně to stačí. Jestli byla vypovězena ústně a je o tom zápis, prosím o zápis. Pokud jste se jenom tak pohádali, poškorpili, tak dobře, informujte nás o tom. Ale politická kultura a nějaké zvyklosti, které umož??ují i občanům, voličům číst ten politický prostor nějak přehledně, vybírat si mezi politickými nabídkami, která je lepší, atraktivnější, předpokládá dodržování nějakých úplně základních pravidel. Děkuji za pozornost a prosím o odpovědi na tyto dvě otázky.

Ing. Novák: Pokusím se na to odpovědět. Zveřejnění na webu, ano, souhlasím s panem magistrem, na mě kompetence přešly včera, a jak jsem převzal kompetence, požádal jsem pana tiskového mluvčího, aby to stáhl. Po dobu, a můžu za sebe říct, po dobu, jestliže budu řídit tento úřad, už k tomu nedojde. Tolik za prvé. Za druhé, zpráva, chod úřadu nebude omezen. Ono v tom zákoně o Praze je to, já jsem také doteď vnímal, úřad je tajemník a zaměstnanci. Není to úplně přesně pravda. Úřad podle zákona, a teď cituji ten zákon, úřad tvoří starosta, tajemník a zástupci starosty. V případě, že tam bylo napsáno, chod úřadu nebude omezen, to byla zpráva pro občany, a jinak neumíme, než podle zákona. Jestliže tam zůstal jeden místostarosta a tajemník, tak ten úřad je schopen pracovat jak v té oblasti samosprávy, tak v oblasti státní správy. Třetí otázka, koaliční smlouva. Partneři se domluvili, že koaliční smlouva bude neveřejná. Tohle musíme respektovat. Jak to bylo, hnutí ANO, ten právní akt byl přesně takový, že odstoupilo od smlouvy. Myslím, že cituji správně. Byl jsem také trošku zmaten a nechal jsem si provést právní výklad, a v podstatě můžu teď říct, že to odstoupení od smlouvy ve svých důsledcích znamená, že koaliční smlouva neexistuje. Padla. Jak je to se smlouvou o spolupráci s ODS? Dá se jednoduše dovodit, že jestliže padla koaliční smlouva, nemůže existovat ani dohoda o spolupráci. Kompetence. Já to tady zopakuji pro všechny zastupitele, co jsem říkal na poradě těch předsedů klubů. Ta forma rezignace mých kolegů byla taková, že příslušní radní dali rezignaci do rukou paní bývalé starostky a paní bývalá starostka do mých rukou. Tzn., se vším všudy na jedné straně ze zákona, který to takhle přesně neřeší, ale na druhé straně forma rezignace jednoznačně určuje, že kompetence, řeknu vám které, přešly na mě.
Jedná se o kompetence, a teď to je usnesení zastupitelstva, které tyto kompetence rozdělilo. Teď mám kompetence po paní bývalé starostce Kleslové: Finance a rozpočet, audit a kontrola, zahraniční vztahy, bezpečnost, školství, kultura, komunikace s veřejností. Pan bývalý místostarosta, jeho kompetence tímto mechanismem přešly na mě taky, tak mám teď kompetence: Správa majetku, včetně problematiky bytů a nebytů, prodej majetku a privatizace, obchodní společnosti, investice. A navíc mně zůstávají moje původní kompetence, to ani nedočtu: Životní prostředí, zdravotnictví včetně zřízených organizací. Takže sám za sebe, tohle je velmi náročné, a já můžu slíbit za ČSSD, že se budeme snažit akcelerovat veškerá další jednání, koaliční nebo nekoaliční, aby to dostalo ten správný rozměr, aby ty kompetence byly rozděleny. Tolik jako odpověď. Další diskutující je paní Chmelová Renáta.

Paní Chmelová: Já bych navázala na kolegu, a v tom případě bych chtěla poprosit, aby co nejrychleji a přehledně ty kompetence byly zveřejněny na webu městské části, aby občané měli přehled o tom, kdo je za co zodpovědný. Měla bych dotaz na paní Lešenarovou. Tady už i ráno zaznělo na schůzce předsedů klubů, že koaliční smlouva neplatí. Kolega Mareš to okomentoval, tak jak to vnímáme my, a já bych se chtěla zeptat na vás, jak vy tedy se k tomu stavíte. ANO odstoupilo od koaliční smlouvy, vy tam jste za ANO? Jakým způsobem teď vy fungujete v té radě, jak se stavíte k té zrušené koaliční smlouvě? Protože to, jestli koaliční smlouva neplatí a vy tam zůstáváte, tak jak tohle máme chápat? To je první dotaz. A pak bych začala ještě z jiného soudku. Chtěla bych tady otevřít téma Horského hotelu. Horský hotel se tady začal projednávat od září, kdy kolegyně Komrsková nás informovala, dle mého názoru, o poměrně závažných informacích, které k Horskému hotelu zjistila, a já jako členka kontrolního výboru jsem iniciovala přímou kontrolu na Horském hotelu. Ta nějakým způsobem proběhla. O té já budu mluvit podrobně v bodě Různé. Ale chci teď v tomto bodě interpelací rady se zeptat všech radních, kteří teď v tuto chvíli sedí v radě, tak vy jste byli informováni od předsedkyně kontrolního výboru 1. prosince o výsledcích kontroly koalice Vlasta na Horském hotelu. A já se ptám. Vy jste jako rada požádali orgány městské akciové společnosti, aby začaly tyto informace prošetřovat. A můj dotaz zní, proč to nebylo nařízeno přímo usnesením rady, proč jste tuto informaci řešili pouze v bodě Různé formou neveřejného zápisu, který mám k dispozici, který jsem poslala všem zastupitelům, z něhož jasně vyplývá, že všichni radní do jednoho pro to hlasovali. Bývalé rady. Teď se vás, co jste zůstali v radě, ptám, proč nebyla
nařízena ta kontrola prostřednictvím usnesení rady, jako výkonu jediného akcionáře městské akciovky, proč to zůstalo skryto v nějakém bodě Různé, neveřejného zápisu z rady. Prosím o odpověď všechny, ideálně ihned na mikrofon. Děkuji.

Ing. Novák: Odpověď bude do 30 dnů. Teď pan Mgr. Počarovský.

Pan Počarovský: Děkuji. Bude to trošku otrava, protože mě paní Chmelová předběhla, ale já si neodpustím přece jenom navázat. Pan první místostarosta Novák tady říká, že ANO odstoupilo od koaliční smlouvy. Tzn., že smlouva padla, v radě ovšem zůstalo pět lidí, z čehož jeden člověk je paní Lešenarová z ANO. Jak to tedy je? Jste ještě v ANO, nebo proč jste neodstoupila s ostatními, se ptám? Zbytek rady nemá koaliční smlouvu. Je otázka, jestli platí nebo neplatí smlouva o spolupráci se stranou ODS, což je samozřejmě neveřejné, ale bylo by dobré vědět, zda fungujete, nefungujete. A pokud jste tak dobří, rychlí, zvládáte tolik kompetencí, tak bych samozřejmě čekal dneska nějaké vaše programové prohlášení, i když to je sci-fi, to je spíš takový šťouch. Otázka je spíš na paní Lešenarovou, jak se stalo, že jste ještě stále v radě, když vaši kolegové odstoupili. Děkuji.

Ing. Novák: Paní inženýrka odpoví rovněž do 30 dnů, ale budu odpovídat na programové prohlášení. Já to vnímám, že jsme jakýsi krizový management, který aby ten úřad mohl fungovat, protože je potřeba, aby měl nějaké vedení, a je to naše zodpovědnost, proto jsme byli voleni. Takhle já to vnímám. Žádné programové prohlášení dávat nebudu, protože my jsme, opět to říkám, jakýsi krizový management na přechodnou dobu, aby se situace stabilizovala. Umožníme volbu nebo možnost zvolení nové řádné rady. Tolik. Další je paní Bc. Komrsková. Ještě technickou pan Mareš, pardon.

Pan Mareš: Zcela podle jednacího řádu v minutě chci zareagovat na vaše slova o krizovém managementu, a ne tím, že s vámi budu nějak polemizovat, ale my jsme se to dozvěděli z médií od samotné paní JUDr. Kleslové, že my jsme jako klub ANO ponechalo paní Dagmar Lešenarovou v radě jako osobu, která zaručuje, že se nesníží počet členů rady pod nutný. Kdyby přešly kompetence pak už čistě jen na starostu, tuším podle § 96 zákona o hlavním městě. Čili ten tah byl, ten čin byl takhle myšlen paní doktorkou Kleslovou, jak zveřejnila v médiích. Děkuji.

Ing. Novák: To je dotaz na hnutí ANO, tady mně nepřísluší odpovídat. Další je přihlášená paní Bc. Komrsková.

Paní Komrsková: K tomuto jsem se vůbec nechtěla vyjadřovat, ale jelikož jsem byla označená spolu s klubem Zelených za hlavního viníka pádu koalice, tak přece jenom, ráda bych k tomu krátce. Jak mi bylo sdělenou i paní JUDr. Kleslovou, koaliční smlouva nebyla ošetřena dodatkem po mém výstupu, vystoupení z klubu Zelených, potažmo i z koalice. Písemně jsem dala na čtvrtém jednání zastupitelstva, je to součástí zápisu, můžete se všichni přesvědčit, že jsem k 11. 5. dala do rukou paní Mgr. Cabrnochové tento materiál. Byl řádně podepsaný, a o tom jsem informovala zastupitelstvo. Podle všeho tedy koaliční smlouva není platná již více než půl roku. To jenom ta na okraj. Každopádně mám dvě konkrétní věci. Jedna se týká poměrně náročné kapitoly a to jsou euro dotace. Já jsem žádala na podzim pana Ing. Slavíka, který vím, že v minulém volebním období, resp. programovém období euro dotací tohle měl v kompetenci. Chtěla jsem vědět, v jakých operačních programech bude městská část participovat, v jakém operačním programu bude využívat dotace. Jelikož byla opravdu velkým příjemcem, v minulém programovém období činilo asi 300 milionů, jestli se nepletu. Jedním z projektů bylo i vybudování projektové kanceláře v rámci projektu zavedení centrální administrace. Na to dostala městská část 3,6 milionů dotaci, v jejímž rámci bylo proškoleno asi 36 odborníků z řad úřadu na zpracování a administraci těchto konkrétních projektů pro EU. Pan tajemník mi jednak napsal, že to není v jeho kompetenci. Pak jsem se dotazovala dál. Bohužel nevím pořád, kdo to má v kompetenci. Proto žádám o tento dotaz vedení města. A dále mi sdělil, že, budu citovat nebo budu parafrázovat, že na to nemá nějak čas úřad, že administrace těchto projektů je náročná a že mu velmi zabírá, dokonce stovky hodin, vyřizování dotazů opozice přes
106 a dotazů zastupitelů jako takových. Ráda bych podotkla, že počet dotazů přes 106 klesá, počet, rozumím, že náročnost může být trošku jiná. Nebudu vás brát úplně za slovo. Ale udělala jsem si malou analýzu, že ten počet opravdu jde dolů. Nemusím tady asi opakovat, že kdyby městská část zveřejnila veškeré smlouvy, podklady a dokumenty, které jí ukládá zákon o veřejných zakázkách, možná bychom se tolik nedotazovali. Omlouvám se samozřejmě touto cestou zejména úředníkům, a zárove?? jim děkuji za tu trpělivou práci. Každopádně většinou dostávám alespo?? já, nevím, jestli je to záměr, nebo jen náhoda, dotazy zodpovězené částečně. To bych poprosila o trošku preciznější, ale každopádně děkuji, chápu, že to zatěžuje, ale bohužel zákon je takový, že se chceme dozvědět, jsme konstruktivní opozice, nevidím důvod, proč bychom se neměli ptát. Ještě mi dovolte jednu poznámku. Mám takový pocit, domněnku, že se vede nějaká evidence o počtu hodin, strávených nad všemi dotazy podle jednotlivých dotazujících. Samozřejmě může to být použito proti nám. Spojuji příspěvky. Každopádně věřím, že se na něco ptají i koaliční zastupitelé. Takže pokud by tohle bylo použito někde proti nám, konkrétně mně, tak věřím, že všichni zastupitelé se ptají, protože jsou zodpovědní. Druhá věc je problematika Horského hotelu. 4. 12. byla tisková zpráva na webu, kde konkrétně já jsem osobně byla napadena, a doslova bylo uvedeno, že proti mé osobě budou zahájeny další právní kroky, když se nepotvrdí, že rekonstrukce byla předražená a že trestní oznámení bylo podáno neoprávněně, a že v současné době probíhá nezávislá kontrola. Čekala bych, vedení městské části, že nás o této kontrole bude informovat, protože v tiskové zprávě bylo řečeno, že pokud se tato námitka z naší strany objeví jako pozitivní, že se přidají. Pokud se
objeví jako lichá, tak mám asi, nevím, co mám udělat, ale mám udělat nějakou politickou odpovědnost, z toho učinit. Každopádně požaduji předložení této zprávy, to je jedna věc. Dále ředitel Urban rezolutně popřel mou informaci o protiprávní dvojí fakturaci mezi základními školami a Gastro servis Zemánek, jako jediným dodavatelem ubytovacích a stravovacích služeb. Ty smluvní vztahy dle jeho slov měly být narovnány, nebo nějakým způsobem upraveny, nevím, do 30. 11. Takhle informovala komise a kontrolní výbor. Bohužel o tom zase nemáme žádnou informaci, jak se co narovnává. Touhle cestou bych chtěla vědět konkrétně, jde mi o smlouvu o dodatečných službách, jak se bude postupovat v případě, nebo aspo?? mi bylo sděleno, že se dal návrh nebo doporučení, aby základní školy vypověděly tyto smlouvy, že tyto služby budou přes akciovou společnost, což je samozřejmě logické. Ptám se, jestli ředitelům bude zajištěn nějaký právní servis v případě, že by byl jakýkoli problém té dvojí fakturace nedej bože. Další má otázka je, ta nemovitost horského hotelu byla zakoupena zhruba za 50 milionů. Už jsem tady o tom hovořila. Rekonstrukce asi dalších přes 50 milionů, dalších 40 se bude do toho dávat. Předpokládám, že se tedy jednali o kvalitně vysoutěžené položky, a touto cestou se nemovitost výrazně zhodnotila. Máme nějakou představu, kolik ta nemovitost teď má hodnotu? To je můj dotaz. Zatím městská část od roku 2008 do toho lije peníze městské části, potažmo samozřejmě akciové společnosti. Tohle za mě dotazy, děkuji za odpovědi.

Ing. Novák: Teď se na mě každý kouká, co na to mám říct. Dostanete v zákonné lhůtě odpovědi. Příjemnější zpráva. Máme vedle občerstvení. Jak to uděláme? Mám vyhlásit přestávku? (Ano.) Pan Ing. Duchek jako doyen našeho zastupitelstva kývá, jeho názor je rozhodující. Vyhlašuji přestávku a budeme dále pokračovat v jednání za půl hodiny. Zvládneme to? Tak za půl hodiny ve tři hodiny.

Jednání přerušeno od 14.30 do 15.13 hodin.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *