tramvaj

Programové prohlášení pro volební období 2022-2026 schválila Rada Městské části Praha 10 dne 26. ledna 2023

V klíčovém dokumentu, který vychází z koaliční smlouvy ODS, TOP09 a VLASTA, představila rada své plány pro správu městské části v následujících letech. Dokument uvádí priority, které chce rada prosazovat, a zároveň zásady, jež hodlá při svém rozhodování uplatňovat. 

Pro srovnání si přečtěte stejný dokument, který sepsala rada ve složení koalice Vlasta, Piráti a Občanská demokratická strana pro minulé volební období 2018–2022.

Efektivní řízení a hospodaření městské části

 1. prosadíme odpovědný přístup k hospodaření s obecním majetkem; otevřené a průhledné zadávání a vyhodnocování všech veřejných zakázek je naprostým standardem; budeme usilovat o větší konkurenci, což sníží cenu a zvýší kvalitu poptávaných produktů a služeb
 2. prioritou jsou pro nás udržitelné finance, včetně transparentní přípravy rozpočtu a vynakládání financí
 3. maximalizace využití finančních prostředků z evropských fondů při realizaci projektů městské části
 4. radnice musí ve vztahu k občanům fungovat vstřícně a zároveň efektivně tak, aby vyřízení jakékoliv záležitosti bylo maximálně jednoduché a rychlé
 5. vyřešíme otázku budoucího sídla úřadu MČ Praha 10
 6. prosazujeme transparentní řízení MČ Praha 10 a férové informování občanů o činnosti zastupitelstva a rady prostřednictvím škály tištěných i online nástrojů
 7. budeme usilovat o efektivní součinnost s Magistrátem hl. m. Prahy
Nádraží Zahradní Město.
Nádraží Zahradní Město. FOTO: Správa železnic

Územní rozvoj

Naše priority v oblasti územního rozvoje jsou následující:

 1. pokračování spolupráce s investory formou smluv o spolupráci, jejichž prostřednictvím městská část dbá na soulad výstavby se zájmy občanů Prahy 10 a současně formou dobrovolné spoluúčasti investorů získává finanční prostředky na opravy školek, škol, zeleně a veřejných prostorů
 2. pokračovat v přípravě revitalizace KD Eden a širšího přilehlého území s maximálním důrazem na využití externích zdrojů financování a v synergii s řešením sídla radnice
 3. spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy na dokončení drážní promenády coby liniového parku na území bývalé železniční dráhy
 4. revitalizace Strašnické a Starostrašnické
 5. podpora kroků směřujících ke komplexní revitalizaci území Skalky a lokality Bohemians
 6. revitalizace toku Botiče
 7. odmítnutí záměru výstavby kontejnerového překladiště Malešice
 8. aktivní přístup při přeměně území Bohdalec-Slatiny v novou městskou čtvrť s bytovou a smíšenou výstavbou
Botič auto
Hasiči tahají Volkswagen Lupo z Botiče. FOTO: Hasiči Praha

Školství

Naše priority v oblasti školství jsou následující:

 1. pokračování v investicích do oprav a výstavby základních a mateřských škol za účelem zajištění kapacit nastupujících silných populačních ročníků s minimální zátěží pro personál škol
 2. dokončení rekonstrukce a zprovoznění ZŠ V Olšinách (Nová Strašnická škola) s akcentem na moderní výukové metody, včetně zajištění metodického pedagogicko-psychologického pracoviště ve spolupráci s Univerzitou Karlovou
 3. dokončení výstavby MŠ Bajkalská
 4. pokračování modernizace Školní jídelny a zajištění zlepšování kvality služeb a stravování v jejich provozech
 5. zajištění komplexního systému primární prevence rizikového chování dětí a dospívajících ve spolupráci se školami a odbornými organizacemi
 6. zajištění dostatečné pedagogicko-psychologické podpory ve školách
 7. zajištění adekvátní finanční, materiální a organizační podpory mateřským a základním školám v programu „Zdravý rozvoj dětí“ (příspěvek školám na volnočasové, sportovní, vzdělávací a preventivní aktivity, kroužky)
 8. podpora sportování dětí a mládeže jako zdravého životního stylu
 9. ve spolupráci s MHMP a dalšími institucemi zajištění efektivní výchovně vzdělávací podpory a adaptace ukrajinských dětí
 10. podpora existujících dětských skupin a podpora rozvoje nových dětských skupin
 11. zajištění kvalitní údržby dětských hřišť a jejich průběžné renovace
Strašnice, nová škola.
Strašnice, nová škola. FOTO: VitVit – Wikimedia

Doprava

Naše priority v oblasti dopravy jsou následující:

 1. prosazování koncepčních dopravních řešení a projektů pro všechny druhy přepravy
 2. podpora vstřícného přístupu při parkování pro návštěvníky rezidentů, zejména rodinné příslušníky
 3. podpora zavedení celopražské modré zóny
 4. pokračující program odtahu vraků blokujících parkovací místa
 5. smysluplná podpora cyklodopravy (stezky pro kola na rozumně zvolených místech, větší dostupnost stojanů na kola ve veřejném prostoru)    
 6. podpora prostupnosti a bezbariérovosti území a rekonstrukce chodníků a dalších cest pro bezmotorovou dopravu
 7. spolupráce s hl. m. Prahou na přípravě záměru kolejové dopravy (tramvajová trať v Počernické, trať Habrová, železniční zastávka Depo Hostivař)
 8. koordinovat stavby inženýrských sítí a následně opravy komunikací a toto důsledně požadovat na hl. m. Praze
zákaz Botič Záběhlice
Ulice Nad Meandrem pokračuje lesní stezkou podél Botiče. FOTO: Kuba Turek

Bezpečnost

Naše priority v oblasti bezpečnosti jsou následující:

 1. zajistíme, aby se lidé v některých oblastech Prahy 10 (části Vršovic, Strašnic, Zahradního Města nebo např. Malešic) cítili bezpečněji, přičemž priprostranství kolem kulturního domu Eden nebo stanic metra Strašnická a Skalka jsou prioritami
 2. naprosto klíčová je pro nás spolupráce s policisty, kteří musí důsledně využívat své zákonné pravomoci, přičemž zároveň budeme ale usilovat o navýšení počtu strážníků, aby byli co nejvíce užiteční v terénu
 3. budeme pokračovat ve spolupráci s organizacemi zabývajícími se sociální prací v terénu
 4. v oblasti bezpečnosti budeme nadále spolupracovat s městskou policí na provozu a zlepšování kamerového systému tak, aby pomáhal bojovat proti kriminalitě, ale zároveň nezasahoval do soukromí
 5. aktivním přístupem budeme využívat program „Antigraffiti“ a budeme rozvíjet aplikace, které pomáhají udržovat veřejné prostory čisté a bezpečné
parkování
Zdravý mladý muž parkuje na místě pro handicapované u supermarketu Lidl ve Strašnicích. FOTO: Kuba Turek

Kultura

Naše priority v oblasti kultury jsou následující:

 1. budeme pokračovat v aktivním přístupu ke kultuře a dále jej rozšíříme na několika úrovních:
 2. organizace vybraných společenských událostí, které mají historické a kulturní kořeny (slavnosti významných svátků, masopust, připomínky historických událostí apod.)
 3. organizace kulturně-vzdělávacích společenských akcí (komentované prohlídky po Praze 10, přednášky v domovech seniorů a domovech mládeže, koncerty vážné hudby apod.)
 4. zachováme KD Barikádníků a jeho stávající programovou skladbu coby důležitou součást pestré kulturní nabídky na Praze 10 – budeme objekt renovovat, a to za současného zachování génia loci tohoto výjimečného místa
 5. nastavíme jasný a transparentní systém podpory kulturních institucí v Praze 10, přičemž podstatným hlediskem je pro nás zachování šíře kulturní nabídky
 6. budeme podporovat subjekty, které pečují o hmotné kulturní dědictví Prahy 10 a dále ty, které připomínají dějiny a oběti totalitních režimů 20. století
 7. budeme všestranně podporovat živou kulturu, aktivity místních spolků, podnikání v kultuře a vytvářet podmínky pro jejich rozvoj v jednotlivých lokalitách
 8. propojíme nabídku vzdělávání v oblasti kultury se školními programy; budeme klást důraz na možnost mladé generace seznámit se s moderními dějinami (přednášky pamětníků na školách, návštěvy historicky významných míst apod.)
 9. podpoříme propagaci vybraných lokalit v Praze 10, které mají potenciál přilákat pražské i mimopražské návštěvníky a tím zajistit rozvoj těchto míst
 10. podpoříme vzájemný kontakt a kooperaci lokálních živnostníků, firem a dalších organizací z Prahy 10 za účelem jejich vzájemné spolupráce, propagace jich samotných a propagace MČ Praha 10
 11. oceníme významné osobnosti pocházející z naší městské části, které se zasloužily o její dobré jméno a rozvoj
 12. podpoříme shromažďování a zpřístupňování pramenů a materiálních dokladů týkajících se MČ Praha 10 a jejich čtvrtí 
 13. zahájíme obnovu vily Karla Čapka
Šaloun
Reliéf na Šalounově ateliéru. FOTO: Mates

Životní prostředí a udržitelnost, místní Agenda 21

Naše priority v oblasti životního prostředí a udržitelnosti jsou následující:

 1. zaktualizujeme standardy kvality úklidu ulic a veřejných prostranství a péče o veřejnou zeleň, které budeme striktně vyžadovat po dodavatelských firmách
 2. po dohodě se správci veřejných prostranství připravíme plán výsadeb nových uličních stromořadí, kde to bude možné, založíme květnatou louku v každé čtvrti
 3. ve spolupráci s místní komunitou dokončíme šetrnou obnovu parku Solidarita; připravíme dokončení Malešického parku, přičemž chceme, aby na jeho vršku vzniklo letní posezení a bezpečné propojení s Malešickým lesem
 4. ve spolupráci s vlastníky zkvalitníme stav desítkových lesů na Skalce a v Malešicích
 5. Trojmezí zůstane přírodním parkem celopražského významu – jeho přírodní a rekreační charakter ukotví nová krajinářská studie, kterou dokončíme ve spolupráci s veřejností a hl. m. Prahou
 6. budeme s veřejností pečlivě projednávat významné stavební záměry a jejich vliv na životní prostředí a zdraví, nepodpoříme zástavbu na úkor zeleně bez realizace účinných kompenzací a skutečných náhrad
 7. chceme Prahu 10 dlouhodobě připravenou na klimatickou změnu, budeme podporovat propojování desítkových zelených koridorů a nadále budeme posilovat přítomnost vodních prvků ve veřejném prostoru a při revitalizaci městských ploch, adaptační a zmírňující opatření ke klimatické změně podpoříme v grantovém schématu městské části
 8. budeme pokračovat v podpoře kompostování a komunitního i spolkového zahradničení, budeme partnerem založení desítkového Reuse centra a systematicky budeme podporovat aktivity environmentální osvěty, cirkulární ekonomiky a předcházení vzniku odpadů
 9. energetický management chápeme jako komplexní a systémové řešení pro hospodárné nakládání s energiemi v objektech spravovaných městskou částí
 10. včasnou informovaností pomůžeme občanům a SVJ v dosažitelnosti k pobídkám a dotacím od státu a hl. m. Prahy k výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů a realizaci opatření vedoucích k úspoře výdajů na energie z rodinných rozpočtů
 11. mezinárodní metodou místní Agendy 21 budeme dále hodnotit a zvyšovat lokální kvalitu života obyvatel naší městské části a mezioborovou spoluprací naplňovat její udržitelný rozvoj, přičemž občané budou zapojeni do sdílené odpovědnosti za udržitelný rozvoj města prostřednictvím projektu Zdravé město Praha 10
Odpadky Záběhlice
Odpadky hyzdí koryto Botiče nad Záběhlickým zámkem. FOTO: Kuba Turek

Sociální a rodinná politika, zdravotnictví

Naše priority v oblasti sociální a rodinné politiky a zdravotnictví jsou následující:

 1. vnímáme rodiny s dětmi jako jednu z našich priorit a vytvoříme pro ně co nejlepší podmínky v Praze 10
 2. budeme prosazovat zodpovědnou rodinnou politiku, vytvoříme její koncepci a zajistíme kapacity na její naplňování
 3. budeme pokračovat v procesu komunitního plánování, které propojuje uživatele sociálních a návazných služeb, poskytovatele těchto služeb, představitele městské části Praha 10 a také občany, které tato oblast zajímá
 4. pomůžeme seniorům a budeme nadále podporovat širokou paletu aktivit, které pro ně připravuje Praha 10 a spolupracující organizace
 5. budeme podporovat dobrovolnictví a zachováme množství, pestrost a kvalitu sociálních služeb; podpoříme inovativní přístupy v péči a pomoci lidem
 6. prostřednictvím Centra sociální a ošetřovatelské pomoci zachováme pečovatelskou službu osobám se sníženou soběstačností v jejich domácím prostředí
 7. zahájíme přípravu ke zprovoznění moderního rodinného centra
 8. vytvoříme sociální poradenské centrum přímo na úřadě MČ Praha 10, kam si občané budou moci přijít pro radu v obtížné sociální situaci; zajistíme lepší informovanost o službách dostupných v naší městské části
 9. podpoříme aktivity komunitního centra U Vršovického nádraží 30/30 a nízkoprahového centra u Botiče
 10. budeme stavět nové lavičky pro seniory v dlouhých ulicích, na veřejných prostranstvích u institucí
 11. podpoříme rozšíření dětských skupin a budeme opravovat hřiště podle potřeb dětí i rodičů
 12. budeme i nadále pomáhat lidem utíkajícím před válkou
 13. v rámci spolupráce s hl. m. Prahou prosadíme zvýšení dostupnosti lékařské pohotovostní služby pro děti a dospělé na poliklinice v Malešicích (poliklinika Plaňanská)
Kříž U Zahradního Města
Kříž za poliklinikou v ulici U Zahradního Města. FOTO: Kuba Turek

Bytová politika

Naše priority v oblasti bytové politiky jsou následující:

 1. podpora výstavby a rekonstrukce bytů a ekonomicky efektivní využití bytového fondu zohledňující skutečné potřeby MČ Praha 10 a jejích obyvatel; spoluúčast privátního sektoru na investicích do veřejného prostoru
 2. promyšlené přidělování obecních bytů tak, aby se dostalo na ty nejpotřebnější, a zároveň zvýšení počtu bytů s tržním nájemným
 3. úprava zásad pro pronájem městských bytů, které se zaměří na podporu bydlení pro příslušníky klíčových profesí a podporu těch, kteří se z objektivních důvodů ocitli ve složité životní situaci
 4. budeme dbát na dodržování základních pravidel společného soužití v městských bytech
 5. pasportizace bytového fondu a snaha zajistit pronájem maximálního počtu městských bytů, včetně těch ve stavu před rekonstrukcí
 6. podpora výstavby bydlení, včetně podpory konkrétních investorských projektů, a to za současného prosazování zájmů občanů městské části na odpovědném rozvoji, který respektuje stávající obyvatele a veřejný prostor
 7. podpora městského bydlení
 8. optimalizace nakládání s nebytovými prostory
Malínská
Domy v Malínské ulici ve Strašnicích. FOTO: Městská část Praha 10

Sport a volný čas

Naše priority v oblasti sportu a volnočasových aktivit jsou následující:

 1. podpoříme školy v tom, aby hodiny tělocviku vedli kvalifikovaní učitelé; budeme rozvíjet spolupráci s trenéry na školách a řešit systém jejich odměňování
 2. budeme motivovat školy a školky v pořádání turnajů a sportovních akcí v Praze 10 a za tím účelem chceme na sportovní aktivity vyčlenit jasný rozpočet a konání sportovních soutěží zpravidelnit
 3. podpoříme školy ve spolupráci s poskytovateli zájmových a volnočasových kroužků; podpoříme maximální využití školních prostor i pro mimoškolní aktivity tak, aby se kolem jednotlivých vzdělávacích zařízení soustředila široká nabídka těchto mimoškolních aktivit
 4. vytvoříme seznam lokalit, kde by mohla vznikat nová veřejná sportoviště, jejichž výstavbu bychom chtěli následně financovat zejména z k tomu určených dotačních programů
 5. zintenzivníme podporu sportovních organizací, které jsou zaměřené na žákovský sport
 6. obzvláště malým klubům, které fungují z velké části na principu dobrovolnictví svých členů, chceme pomáhat s administrací při žádostech o podporu od magistrátu hl. města Prahy, Národní sportovní agentury nebo jiných institucí, které nakládají s finančními prostředky pro kluby
 7. chceme dále nabízet zdravé sportovní vyžití seniorům prostřednictvím kroužků, při stavění nových sportovišť budeme dbát na to, aby je mohly využívat všechny věkové skupiny   
 8. podpora sportovních a volnočasových aktivit prostřednictvím dotačního programu MČ Prahy 10
ragby
Mladí Lucemburčané vyhráli mistrovství Evropy v ragby do 20 let a tím také sázku, že proběhnou po Edenu nazí. FOTO: Petr Skála

Dotační politika

Naše priority v oblasti dotační politiky jsou následující:

 1. zajištění efektivního a účelného systému investičních i neinvestičních dotací přijímaných na rozvoj městské části v jednotlivých oblastech
 2. udržení transparentního a hospodárného systému dotací v oblastech kultura; sport, mládež a volný čas; sociální a zdravotní oblast; ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj, péče o památkově hodnotné nemovité objekty
 3. podpora projektů, které jsou z pohledu městské části prokazatelně užitečné
 4. využití transparentní a nediskriminační metodiky a hodnocení projektů založené na faktech a ověřitelných datech
hřiště Malinová
Obrovské počítadlo na hřišti. FOTO: Kuba Turek

IT a Smart Cities

Naše priority v oblasti IT a Smart cities jsou následující:

 1. digitalizace a elektronizace úřadu navenek pro větší přívětivost i dovnitř pro jeho vyšší efektivitu, zlepšení využití ICT k efektivnějšímu chodu úřadu i výkonu samosprávy; budeme zlepšovat stávající on-line služby pro veřejnost a zavádět nové
 2. dokončíme zavedení elektronického oběhu účetních dokladů pro všechny operace MČ Praha 10
 3. vytvoření přívětivějšího a přehlednějšího webu MČ Praha 10
 4. využití online nástrojů pro lepší komunikaci s občany
 5. zapojíme se do celoměstských projektů zavádění digitálních služeb pro občany a to včetně pilotního zapojení
 6. zavedení nového moderního loga a vizuální identity MČ Praha 10
 7. zavedeme dostatečná opatření, aby se zlepšila bezpečnost dat úřadu
 8. budeme zavádět chytrá řešení a moderní technologie napříč oblastmi v rámci koncepce Smart Cities
cíl kolo
Na kole do Topolové ulice, obchodní centrum Cíl, Topolová ulice. FOTO: Kuba Turek

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *