Radní městské části Praha 10, ve složení koalice Vlasta, Piráti a Občanská demokratická strana, schválili Programové prohlášení rady pro volební období 2018–2022. Popisuje zásady, co se bude dělat v Praze 10 následující čtyři roky.

OTEVŘENÁ RADNICE

Změníme současnou radnici na moderní, příjemný a vstřícný úřad pro občany i úředníky. Zodpovědně připravíme rekonstrukci budovy radnice, aby odpovídala potřebám 21. století.

Zlepšíme přístup radnice k veřejnosti – naším cílem je, aby se každý cítil na úřadu vítán. Každý občan bude mít možnost kontrolovat rozhodování, zakázky a výdaje města rovnou z pohodlí svého domova, ale bude také moci vstupovat do tvorby strategie městské části a přímo se tak podílet na strategických rozhodnutích.

Budeme informovat všechny obyvatele, využijeme k tomu moderní on-line kanály a také klasické tištěné radniční noviny. Pro ty, kdo mají raději osobní setkání, budou dveře starostky a všech radních pravidelně otevřené.

 Otevřeme jednání radnice veřejnosti. Zastupitelstvo se bude scházet častěji než dosud. Zavedeme pravidelná setkávání radních s občany.

 Připravíme otevřené besedy k podstatným tématům a společně zpracujeme strategický plán rozvoje Prahy 10. Budeme podporovat zavádění ověřených procesů místní Agendy 21.

 Znovu začneme vydávat radniční noviny Prahy 10 a využijeme potenciál on-line komunikace s občany. Zvýšíme tak informovanost občanů a zapojíme je do aktuálního dění.

 Budeme publikovat otevřená data a zveřejníme vše, co nám zákon umožňuje. Spustíme rozklikávací on-line rozpočet.

 Zavedeme otevřené a průhledné zadávání a vyhodnocování všech veřejných zakázek. Zajistíme tak větší konkurenci, snížíme cenu a zvýšíme kvalitu poptávaných produktů a služeb.

ÚZEMNÍ ROZVOJ

Chceme Prahu 10 moderní, otevřenou a vstřícnou ke svým obyvatelům. Budeme klást důraz na její promyšlený rozvoj. Otevřeme ji moderním způsobům plánování, i kvalitní soudobé architektuře. Vše budeme provádět s respektem k místním hodnotám, ve snaze o zkvalitnění veřejného prostoru a ochranu ploch zeleně.

U zásadních projektů budeme vypisovat veřejné architektonické soutěže o návrh dle pravidel České komory architektů a využijeme k tomu i potenciál vysokých škol. Zajistíme participaci veřejnosti při přípravě a pořizování územně plánovací dokumentace.

Ohledně stavebních záměrů budeme komunikovat s občany a občanskými iniciativami, aby se o všech plánovaných stavbách ve svém okolí dozvěděli včas. Budeme prosazovat sebevědomý přístup městské části k developerům, aby se významným způsobem podíleli na řešení dopadů svých projektů na okolí – zvyšováním kapacity škol a školek, opravami ulic a chodníků nebo budováním nových parkovacích stání a zastávek MHD.

 Koncepčně dopracujeme urbanistickou studii oblasti Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice.

 Navrhneme smysluplný rozvoj obchodních center na sídlištích: Cíl, Květ, Astra a Skalka. 3

 Budeme pokračovat v tvorbě dlouhodobé strategie podoby uspořádání ulic, náměstí, parků a dalších veřejných ploch, což je cílem koncepčního dokumentu nazvaného Generel veřejných prostranství Prahy 10.

 Budeme hrát aktivní roli v zachování Trojmezí jako přírodního parku.

 Odmítáme kontejnerové překladiště v Malešicích.

 Podpoříme vznik Drážní promenády, jako nového zeleného koridoru a zóny pro relaxaci i aktivní pohyb.

 Zlepšíme bezbariérovost městské části a její prostupnost pro pěší, budeme systematicky obnovovat městský mobiliář.

HOSPODAŘENÍ

Zasadíme se o efektivní hospodaření Prahy 10. Nemovitý majetek budeme spravovat tak, aby sloužil ku prospěchu občanů a jako zdroj příjmů městské části. Zaměříme na jeho pečlivou údržbu a rozvoj, nebudeme jej bezmyšlenkovitě rozprodávat na úkor dalších generací. Budeme pravidelně soutěžit dodavatele služeb a průběžně vyhodnocovat potřebnost již nasmlouvaných dodávek. Systematicky se budeme věnovat získávání dotací z českých i evropských zdrojů. Vyvineme veškeré úsilí, aby rozpočet městské části byl vyrovnaný.

 Zlepšíme fungování městských akciových společností – městská akciová společnost má občanům sloužit.

 Zajistíme větší konkurenci u veřejných zakázek a tím dosáhneme lepších cen a kvalitnějších služeb.

 Budeme pravidelně, otevřeně a srozumitelně informovat o hospodaření městské části, zřízených organizací a vlastněných společností.

 Budeme promyšleně investovat s cílem poskytovat kvalitní veřejné služby a zajistit udržitelné financování těchto služeb.

ŠKOLSTVÍ

Zajistíme dostatečné kapacity v mateřských a základních školách, abychom poskytli zázemí pro kvalitní vzdělávání na území Prahy 10. Zlepšíme podmínky pro práci ředitelů – snížíme byrokratickou zátěž a podpoříme jejich samostatnost.

Pomůžeme učitelům, aby mohli lépe učit naše děti. Nabídneme jim prostor pro celoživotní vzdělávání a jejich vzájemnou spolupráci. Zavedeme pravidelná setkání, kde budou ředitelé i učitelé moci vyjadřovat své připomínky a přinášet nápady na zlepšení. Budeme dále rozvíjet vazby mezi školami a rodiči. Vzdělávací instituce jsou přirozeným centrem života lokalit a mají mít vliv na jejich přirozený a kulturní rozvoj. Posílíme spolupráci s magistrátem hl. m. Prahy.

 Dokončíme rekonstrukci MŠ Nad Vodovodem a zahájíme stavbu MŠ Bajkalská.

 Urychleně zprovozníme tělocvičnu u ZŠ Švehlova.

 Zrevitalizujeme hřiště při ZŠ Brigádníků. 4

 Budeme pokračovat v přípravě rekonstrukce základní školy V Olšinách, která se po letech opět stane místem kvalitního veřejného vzdělávání.

DOPRAVA

Doprava patří k největším výzvám, před kterými naše městská část stojí. Chceme Prahu 10 stejně příjemnou pro chodce, řidiče, cyklisty i uživatele městské hromadné dopravy. Víme, že parkování trápí nás všechny. I proto chceme navýšit počet parkovacích míst a zasadit se o výstavbu nových parkovacích domů.

 Budeme prosazovat nový systém parkování, který bude primárně sloužit obyvatelům Prahy 10. Současně budeme hledat cesty k vybudování parkovacích domů a dalších míst na parkování.

 Parkovací zóny podpoříme v takové podobě, která bude občanům naší městské části sloužit, ne je omezovat.

 Podpoříme moderní trendy v městské dopravě – zlepšování služeb MHD, transparentní rozvoj elektromobility a car/ bike sharingu nebo využití prvků smart cities.

 Ve spolupráci s Technickou správou komunikací budeme usilovat o rychlejší a systémové opravy silničních a chodníkových povrchů.

 Umožníme okamžité elektronické nahlašování autovraků v ulicích.

BEZPEČNOST

Chceme Prahu 10 bezpečnou jak pro zdejší obyvatele, tak pro její návštěvníky. Budeme posilovat spolupráci se státní i městskou policií, hasiči, záchranáři i magistrátem hl. m. Prahy. Bezpečnostní situaci budeme průběžně vyhodnocovat, i s využitím institutu místního šetření.

 Každý obyvatel Prahy 10 bude znát svého strážníka městské policie.

 Podpoříme navýšení četnosti policejních kontrol v lokalitách s vyšší mírou kriminality.

 Zlepšíme informovanost o aktuálních bezpečnostních rizicích s důrazem na prevenci.

 Otevřeme jednání s magistrátem hlavního města s cílem omezit další provoz a propagaci heren na území Prahy 10.

KULTURA

Vytvoříme kvalitní podmínky pro rozvoj kultury v Praze 10. Společně s kulturními aktéry zformulujeme sdílenou vizi pro kulturu. V kulturní komisi budou zastoupeni odborníci. Budeme pečovat o kvalitní zázemí pro konání kulturních akcí, v institucích i ve veřejném prostoru a to včetně vhodného využití kulturních památek.

Zajistíme včasné a transparentní přidělování grantů, kterými podpoříme kvalitní projekty.

Najdeme partnery, kteří se budou podílet na financování kulturních aktivit v Praze 10. Zlepšíme informovanost o připravovaných kulturních akcích a podpoříme komunikaci s jejich aktéry, kulturními organizacemi a spolky. Podpoříme vznik zázemí pro sousedský a komunitní život v naší městské části. 5

 Zprovozníme kino Vzlet a vypíšeme výběrové řízení na jeho provozovatele.

 Zahájíme rekonstrukci Strašnického divadla.

 Podpoříme kvalitní program a služby v Kulturním domě Barikádníků a naplánujeme rekonstrukci objektu.

 Budeme řešit situaci Kulturního domu Eden – popíšeme aktuální stav, zpracujeme záměr a rozhodneme o dalším postupu.

 Nová kulturní politika se stane účinným plánem rozvoje kultury v Praze 10.

 Zavedeme nástroje propagace kulturních aktivit v naší městské části.

 Zařídíme provoz letního kina.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zdravé životní prostředí vnímáme jako nezbytnou podmínku pro udržitelný rozvoj Prahy 10 a vyšší kvalitu života jejích obyvatel. Proto zajistíme profesionální a pravidelnou péči o čistotu ulic a veřejných prostranství, kvalitní údržbu městské zeleně, parků a rekreačních ploch.

Budeme s veřejností pečlivě projednávat významné stavební záměry a jejich vliv na životní prostředí a zdraví. Městskou část otevřeme novým trendům a technologiím, které přispívají ke zlepšování stavu ovzduší a snižování hlukové zátěže. Podpoříme zapojení občanů do sdílené odpovědnosti za udržitelný rozvoj města.

 Nastavíme standardy kvality úklidu ulic a veřejných prostranství, které budeme striktně vyžadovat po dodavatelských firmách.

 Budeme rychle reagovat na nepořádek kolem popelnic, zajistíme úklid černých skládek v parcích a lesích, podpoříme dobrovolnické úklidy.

 Nová výsadba zeleně a stromů bude dávat smysl místem, druhem i funkcí.

 Zvýšíme péči o dosud přehlížené celky zeleně, jako jsou např. park Solidarita, okolí Botiče, les Skalka a parčíky u Malešického náměstí.

 Podpoříme komunitní zahrady, kompostování, recyklaci a projekty odpovědné spotřeby.

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST A RODINNÁ POLITIKA

Budeme průběžné sledovat a vyhodnocovat potřebnost sociálních služeb pro své občany. Za tímto účelem využijeme také proces komunitního plánování. Zvýšíme hospodárnost a efektivitu poskytovaných sociálních služeb a občany budeme lépe informovat o jejich nabídce. Budeme klást větší důraz na rodinnou politiku.

 Prostřednictvím Centra sociální a ošetřovatelské pomoci zachováme pečovatelskou službu osobám se sníženou soběstačností v jejich domácím prostředí.

 Udržíme kvalitní zdravotní a sociální péči a poskytované služby ještě více zefektivníme.

 Budeme prosazovat zodpovědnou rodinnou politiku. 6

 Budeme podporovat praktické lékaře a specialisty, aby poskytovali služby v co největší šíři a kvalitě ve všech částech Prahy 10.

 Zajistíme lepší informovanost o službách dostupných v naší městské části.

 Dokončíme probíhající rekonstrukci Polikliniky Malešice.

 Zřídíme nízkoprahový klub pro mládež.

BYTOVÁ POLITIKA

Nové vedení radnice si uvědomuje svou společenskou a veřejnou odpovědnost a vnímá existenci konkrétních skupin osob, které jsou z různých důvodů znevýhodněny na trhu s bydlením. Těmto občanům hodlá poskytovat možnost pronájmu obecních bytů za předem stanovených a transparentních podmínek.

 Zpracujeme koncepci rozvoje obecního bydlení a zrevidujeme současné Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10.

 Zlepšíme evidenci veškerého nemovitého majetku a zavedeme moderní systém správy, který zajistí, že žádné byty a nebytové prostory nezůstanou dlouhodobě nevyužívané.

SPORT A VOLNÝ ČAS

Zajistíme kvalitní rozvoj profesionálního i amatérského sportu v naší městské části. Podporu budeme cílit spravedlivě, abychom zohlednili potřeby všech klubů a spolků. Otevřeme další sportoviště pro všechny věkové kategorie obyvatel Prahy 10. Budeme se snažit o veřejné zpřístupnění a plné využití školních hřišť a sportovních areálů v majetku městské části.

 Budeme finančně podporovat prostory určené pro volnočasové aktivity obyvatel všech věkových kategorií a organizace zaměřené na práci s dětmi a mládeží.

 Zajistíme efektivní, rychlé, transparentní a spravedlivé rozdělování dotací na sport a volnočasové aktivity a finančně podpoříme trenéry mládeže.

 Budeme udržovat dětská hřiště v provozuschopném a bezpečném stavu a rozvíjet lokální sportoviště ve všech částech Prahy 10.

 Podpoříme otevření školních hřišť veřejnosti a zajistíme finanční podporu na jejich efektivní správu.

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *