vlasta2014

Koalice VLASTA jde do voleb.

Zastupitelé Prahy 10 v pátek 27. března po podrobné diskusi pozastavili 150 milionovou zakázku na outsourcing IT služeb pro Úřad MČ Praha 10. Lví podíl na tom měly argumenty předložené zastupiteli koalice VLASTA. ??ešení celé problematiky svěřilo Zastupitelstvo do rukou IT expertů jednotlivých stran, členů finančního výboru Zastupitelstva a majetkové komise Rady.

Koalice VLASTA to vítá a v následujícím textu přehledně shrnuje to, oč v této kauze běží a co bude třeba v následujících týdnech zvládnout. Při dalších jednáních o IT službách budeme tak jako doposud pro ostatní strany konstruktivním a profesionálním partnerem, hájícím veřejný zájem.

1. Jaké nejzásadnější důvody vedly naše zastupitele k odmítnutí materiálu, který obhajovala uvolněná radní pro IT, senátorka Ivana Cabrnochová (Strana Zelených)?

Materiál byl dodán neúplný. Koalice VLASTA se ještě dva dny před konáním Zastupitelstva dožadovala od úředníků příloh k rámcové smlouvě, prováděcí smlouvy a dalších podstatných dodatků. (Riziko nekvalifikovaného rozhodnutí.)

Na jednání Zastupitelstva vyšlo najevo, že celý tento materiál sice prošel Radou, ale sami radní se s ním podle slov 1. zástupce starostky z ČSSD seznamovali až na poslední chvíli. Neprofesionalita? Úmysl předkladatelky? (Rozhodně netransparentnost.)

Zakázka měla být vypsána v režimu užšího, a nikoli otevřeného výběrového řízení. (Netransparentnost v čase budoucím.)

Na první pohled přemrštěná cena (srovnání s jinými městskými částmi ukazuje, že ceny mohou být velmi výrazně nižší) a nedostatečně zdůvodněný rozsah poskytovaných služeb. (Zastupitelé musejí při svém rozhodování jednat s péčí řádného hospodáře.)

2. Jaké konkrétní pochybnosti koalice získala při studiu podkladových materiálů? 

Analýza firmy PADCOM nejde do potřebných detailů, je velmi obecná. Oponentní posudek od firmy Deloitte se zase velmi diplomaticky vyhýbá posouzení klíčové otázky: Je celková cena přiměřená, nebo nepřiměřená?

Analýza firmy PADCOM zpracovává jen dvě možná řešení: in-house (vše si zajistíme sami, pomocí vlastního IT oddělení na Úřadě), nebo úplný outsourcing (vše necháme na externistech). Zcela pomíjí možnost částečného outsourcingu, kterou většina námi oslovených odborníků považuje za nejrozumnější.

U žádné ze služeb neznáme subdodavatele (např. call centrum).

Navázáním na předchozí smlouvu by MČ Praha 10 přejala nešvary a podezřelé dědictví minulosti (např. vysoká cena za pronájem techniky, vysoká cena sms, účtování měsíčním paušálem místo položkových faktur aj.).

Příklady jednotlivých předražených položek v minulých letech:

rok 2014: 450 ks licencí kancelářského softwaru od firmy Microsoft; podle zveřejněné smlouvy činila konečná cena zakázky 3,88 mil. Kč, to znamená 8630 Kč za 1 kus licence programu (standardní cena se pohybuje kolem 4000 Kč).

rok 2013: za nasmlouvaných 100 hodin údržby profilů na Facebooku, Twitteru a dalších sociálních sítích zaplatila radnice 78 650 Kč měsíčně.

rok 2012: starosta Bohumil Zoufalík uzavřel smlouvu na nákup cartridgí a tonerů s firmou AutoCont CZ s celou paletou spotřebního materiálu pro tisk. Nápl?? od výrobce Xerox s předpokládaným objemem dodávek 450 kusů ročně má ve smlouvě uvedenu jednotkovou cenu 1176 Kč. V e-shopech ji lze sehnat za 485 Kč. Jistě by se dalo vyjednávat i o množstevní slevě… Zde je ale zjevně spíše „množstevní přirážka“ 142 %.

3. Co koalice Vlasta očekává od jednání v rámci majetkové komise a finančního výboru? Proč nesouhlasila s návrhem předkladatelky Ivany Cabrnochové na zřízení pracovní skupiny pro řešení IT?

Aby jednání příslušné komise a výboru vedlo k cíli, je třeba mít nejprve zmapovaný skutečný stav IT na Úřadě MČ Praha 10: nároky jednotlivých pracovišť na IT služby, přehled používaných programů (audit potřebnosti, resp. dostatečnosti licencí), požadavky uživatelů a agendy do nejbližší budoucnosti atd. Tyto podklady v předložených materiálech zatím chybí. Až na tomto základě bude možné zpracovat cílový výhled. Konkrétně jde například o podrobné zmapování činnosti Call Centra, provozu tiskáren i jejich ceny, včetně požadavků na tisk, cen telekomunikačních služeb apod.

Jsme připraveni podílet se na zpracování takových podkladů a rádi poskytneme naši odbornost. Pracovní skupina spěšně navržená paní senátorkou se neopírala o žádný právní rámec, který by takové zjišťování podpořil. Naopak výbory Zastupitelstva a Komise Rady jsou orgány zřízenými na základě zákona o hl. m. Praze. Mají svůj statut, jednací řády, zápisy. Těší se vážnosti a respektu úředníků, kteří jsou na pokyn předsedy i členů-zastupitelů povinni dodávat v úplnosti požadované podklady. Doporučení těchto orgánů jsou tradičně důvěryhodná i pro zastupitele, kteří o dané problematice vědí jen málo. „Pracovní skupiny“ žádnou oporu v zákoně o hl. m. Praze nemají; ústně podaný návrh na zřízení takové skupiny neobsahoval statut ani žádné jiné podrobnosti. Proti tomuto řešení mluvila i nedávná zkušenost zastupitelů TOP 09 a občanských aktivistů (někteří z nich jsou nyní zastupiteli za koalici VLASTA) s komisí pro stavbu nové radnice (ustavena, ale po celý rok nesvolávána; obejita v klíčovém okamžiku zadání veřejné zakázky na radnici mající stát na Hagiboru).

Jsme tedy rádi za tento první krok, protože dává všem stranám prostor nést odpovědnost za řešení otázky ICT. Za klíčové v tuto chvíli považujeme, jaká součinnost bude poskytnuta při zpracování chybějících podkladů, do jaké míry bude vytěžen odborný potenciál IT odborníků a jak Rada MČ přispěje k tomu, aby se celý proces nezadrhl.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *