loupež

Počet exekucí stále přibývá. Každým rokem nesplácí dluhy stále více lidí. Mnozí za to nemohou, ale většina spadne do dluhové pasti svým neodpovědným hospodařením, nebo dokonce nevýhodným půjčováním peněz na zbytné věci a požitky.

Lidé často nevědí, co přesně podepisují, nepřečtou si úvěrovou smlouvu i s podmínkami a dodatky, nechápou základní finanční pojmy. Z toho vyplývá, že si pak berou zdánlivě výhodné půjčky, například na luxusní dovolenou, vánoční dárky, drahé mobily, nové televize nebo i automobily.

Kromě nesplácených půjček patří mezi nejčastější důvody, proč se lidé dostávají do exekuce, také nezaplacené nájemné, plyn a elektřina, výživné na děti po rozvodu, drobné pokuty za parkování nebo městkou hromadnou dopravu, nezaplacené služby u telefonních operátorů a nedoplatky na zdravotním či sociálním pojištění.

Do finančních potíží se lze dostat také kvůli hazardním hrám. Nebezpečné je hrát pokoutně v hospodě nebo neznámé herně s kamarády karty a jiné hry, při kterých se rychle přichází o peníze. Spíše pro zábavu se hraje v internetových kasinech, jako je WooCasino Česko, protože hra se odehrává v soukromí domova přes mobil nebo počítač, máme čas si sázky promyslet a také včas ukončit sázení, pokud se nám nedaří, jak si představujeme.

Následuje velmi nepříjemné zjištění, že dlužníci vzhledem ke svým příjmům nemají na splátky. Přestanou platit dluhy a věřitel, což je často poskytovatel půjčky, je zažaluje u soudu. Následuje exekuce jejich majetku.

koncert
Koncert začne ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. FOTO: Kuba Turek

Ještě než se dlužník propadne do exekučního řízení, má několik možností, jak se exekuci vyhnout. Je při tom důležité nestrkat před finančními problémy hlavu do písku jako pštros, ale hned je řešit.

První krok je, že si vůbec přiznáte potíže, do kterých jste se dostali. Druhý krok je spočítání všech dluhů. Nejlépe v tom pomůže insolvenční poradce, protože ne každý člověk se vyzná v jistinách, úrocích, smluvních pokutách, RPSN a dalších vysoce odborných ekonomických pojmech. Třetí krok musíte učinit s opravdovým odhodláním – zcela vážně se rozhodnete, že začneme své dluhy seriózně splácet i za cenu toho, že omezíte své dosavadní příjmy.

Pokud tyto tři kroky neuděláte, nejspíš se dočkáte exekutora. Odnese vám majetek, zabaví vám hotovost i peníze na vašich účtech, odveze auto a přikáže zaměstnavateli, aby mu posílal vaši mzdu. Jestli vlastníte dům, byt či pozemek, prodá vám je v dražbě.

Co máte dělat dál? Vyzvedávejte poštu a na výzvy věřitelů, soudů a exekutorů odpovídejte. Snažte se s nimi domluvit na splátkovém kalendáři, a pak jej přesně dodržujte. Nikdy se nezpozděte ani o den.

Choďte pravidelně do práce, nebo legálně podnikejte jako živnostníci, a srážkami ze svých příjmů splácejte dluhy. Mějte stále na mysli, že dluhy vám nikdo nikdy neodpustí, a čím dříve je splatíte, tím lépe pro vás. Chcete přece jednou žít bez strachu z exekucí, exekutorů a věřitelů…

Hodinky Casio
Hodinky Casio Vintage. FOTO: Hodinkovna.cz

Centrální evidence exekucí

Veřejný seznam nazvaný Centrální evidence exekucí provozuje a spravuje Exekutorská komora podle Exekučního řádu. Řídí se podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, a také vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí.

Do centrální evidence se nepíší soudní rozhodnutí a též exekuce vedené orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány a zdravotními pojišťovnami.

Soudní exekutoři zapisují do Centrální evidence exekucí údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce a údaje z pravomocných usnesení o nařízení exekuce, z pravomocných usnesení o zastavení a odkladu exekuce.

Zápisy se provádějí do 3 dnů od nabytí právní moci těchto rozhodnutí. Exekuce jsou vymazány 15 dní po skončení exekuce.

počítačová hra
Mahjong Hrajzdarma.cz

Portál dražeb

Portál dražeb na internetu provozuje Exekutorská komora podle Exekučního řádu. Řídí se podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Portál dražeb je součástí Centrální evidence exekucí. Nahlížení do něj je zdarma.

Do Portálu dražeb zapisují soudní exekutoři informace o dražbách nemovitostí, movitých věcí a podniků. Portál uveřejňuje informace o dražbách vedených jednotlivými exekutory. Jde zejména o to, kterých konkrétních nemovitostí či věcí se dražby týkají, kdy a kde se dražby konají, jaká je výše nejnižšího podání a další podrobnosti.

Peak Performance
Záchrana je možná! ILUSTRAČNÍ FOTO: Peak Performance

Jak probíhá exekučního řízení?

Exekuce se rozbíhá v okamžiku, kdy soud uzná návrh věřitele na zahájení exekuce, nařídí exekuci a pověří soudního exekutora. V ten okamžik začíná běžet patnáctidenní lhůta, kdy může dlužník uhradit svůj dluh levněji než později. Odměna exekutora a jeho výdaje během těchto 15 dní jsou sníženy na polovinu.

Exekutor ovšem již v těchto patnácti dnech začíná dohledávat majetek dlužníka. Soud při tom zakázal dlužníkovi nakládat s jeho majetkem.

Zároveň vydá exekutor tak zvaný exekuční příkaz. Je to závazný dokument, který obsahuje důležité skutečnosti:

* Sepisuje majetek, který bude prodávat.
* Určuje, jak provede exekuci.

* Zakazuje dlužníkovi nakládat s veškerým majetkem bez souhlasu či pokynů exekutora.
* Vyjadřuje se k pořadí více exekucí, pokud je jich na jednoho dlužníka vyhlášeno více.

* Na majetek, který exekutor zatím nenašel a nevztahuje se na něj tedy exekuční příkaz, platí nadále zákaz nakládání, leda že by ho dlužník použil k dobrovolnému zaplacení dluhu.

Dlužník se může pokusit exekuci odvrátit. Úspěch ovšem nebývá velký. Lze se odvolat k soudu proti usnesení o nařízení exekuce, navrhnout zastavení exekuce, navrhnout její odklad, případně v krajním případě namítnout, že exekutor je podjatý.

Po tom už proběhne samotná exekuce. Zabavuje se majetek, draží se nemovitosti i movité věci, zabavují se peníze na účtech, zabavují se všechny příjmy dlužníka.

Nakonec exekutor vymůže náklady exekuce a jejich vyplacení věřiteli.

elektrické světlo
Elektrické světlo. FOTO: Kuba Turek

Jak se vymáhají dlužné peníze

Věřitel může vymoci dluh od svého dlužníka několika různými úředními postupy:

* Výkon rozhodnutí provádí soud sám pomocí vlastního soudního vykonavatele. Výkony se platí podle ceníku soudních poplatků.

* Exekuci provádí samostatný soudní exekutor. Náklady exekuce se platí podle doložených dokladů.
* Vlastní exekuce mohou provádět státní orgány, prakticky jsou to především finanční úřady.

ČTĚTE na DESÍTKA.cz: Insolvence, oddlužení a osobní bankrot

Kdo je exekutor

Soudního exekutora jmenuje ministr či ministryně spravedlnosti. Exekutor provádí exekuce výhradně podle pověření soudu. Může při tom také poskytovat právní pomoc. Má právo brát do úschovy peníze, listiny a movité věci. Provádí v souvislosti s exekucemi dražby a další nezbytné úkony, které vedou ke splacení dluhu.

Exekutor při svém jmenování skládá slib: „Slibuji na svoje svědomí a občanskou čest, že budu zachovávat Ústavu České republiky, ústavní a jiné zákony a právní předpisy a budu je uplatňovat jako soudní exekutor podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, při výkonu exekuční činnosti budu postupovat nezávisle a spravedlivě a budu zachovávat povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se dozvím v souvislosti s vykonáváním exekuční nebo další činnosti exekutora.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *