žena

Oddlužení je legální cestou, jak se navždy zbavit dluhů, vymahačů a exekutorů. Má za úkol ulehčit dlužníkovi od tíživé finanční situace a dát mu šanci do dalšího života. Dlužník při tom musí svědomitě dodržovat všechny zákony, smlouvy a postupy. Insolvenční soud totiž může osobní bankrot zrušit kvůli nedodržování těchto podmínek a nebo přímo kvůli podvodu, pokud se ho dlužník při insolvenčním řízení dopustí. Potom se celý kolotoč dluhů rozjede znovu, rozběhne se konkurz a exekuce, a dlužník může přijít o vše až do konce života.

Desatero: co dělat v osobním bankrotu

1 Zjistěte přesně, kolik, jakých, v jaké výši a od jakých věřitelů máte dluhy, které nesplácíte.

Osobní bankrot je možné využít, pouze pokud se zpožďujete ve splácení dluhů více než 30 dnů a dluhy máte u minimálně dvou věřitelů. Bankrot nelze vyhlásit na dlužníka, který nesplácí úvěry kryté zástavou, což je typické u hypoték. V jejich případě může hypoteční banka dům či byt prodat a uhradit si tím nesplacené dluhy.

2 Rozhodněte, že se zbavíte dluhů. Opravdu!

Pokud nesplácíte dluhy, hrozí, že na vás věřitelé pošlou exekutora. Ten zabaví vše, co lze aspoň trochu zpeněžit. Zastaví ho pouze osobní bankrot, tedy návrh na vlastní oddlužení. Musíte ho podat u soudu, poctivě přiznat svoji situaci a vaše manželka či manžel by s tím měli souhlasit.

3 Začněte své dluhy konečně řešit

Podejte návrh na oddlužení na příslušném krajském soudu podle místa bydliště. V návrhu musíte vysvětlit okolnosti úpadku, tedy jak a proč jste se v této nepříjemné situaci ocitli, dodejte seznam věřitelů a výši všech dluhů. Návrh na povolení oddlužení můžete podat jedině vy jako dlužník. Pomoci vám v tom může právník, advokát, občanská poradna nebo insolvenční kancelář či poradna. Pozor na podvodníky, kteří si účtují mnoho tisíc korun za vyplnění obyčejného formuláře.

4 Soud zhodnotí,zda jste poctivý dlužník

Když soudu dodáte všechny dokumenty, především přehled vašich příjmů, majetku a souhlas manželky či manžela, soud posoudí, zda jste poctivý dlužník a zda váš plán na oddlužení je reálný. Jestliže plán oddlužení lze uskutečnit, soud jej povolí. Orientuje se při tom podle vašeho přehledu dluhů a věřitelů. Do pěti let musíte splatit aspoň 30 % dlužné částky.

5 Věřitelé rozhodnou o svých penězích

Soud na vás vyhlásí osobní bankrot a svolá schůzi vašich věřitelů. Na ní rozhodnou o způsobu, jakým svůj plán oddlužení splníte. Mohou se dohodnout, že máte prodat všechen svůj movitý majetek, ale také na pravidelných splátkách z vašeho příjmu v následujících pěti letech. Výsledek hlasování potvrdí soud a je pro vás závazný.

6 Život podle splátkového kalendáře

Pravidelné splátky dluhu znamenají, že v následujících pěti letech si nebudete moci finančně příliš vyskakovat. Počítejte s tím, že vaše omezení bude velké. Věřitelům budete odevzdávat všechny své příjmy a nechají vám jen životní minimum. Přijdete také o všechny neočekávané příjmy, jako je dědictví, dar, či výhra v loterii.

7 Insolvenční správce je pomocník i dozorce

Soud vám přidělí insolvenčního správce ze seznamu Ministerstva spravedlnosti. Jeho úkolem je dohlížet na oddlužovací plán dlužníka, jeho správné plnění, a zároveň pomoc dlužníkovi, pokud je v nesnázích, anebo si neví rady v právních či finančních záležitostech.

8 Na konci soud promine zbytek dluhu

Oddlužení končí po pěti letech, pokud jste uhradili nejméně 30 % dluhů podle plánu. Insolvenční soud teprve potom rozhodne, zda se vám zbytek dluhů promíjí. Lze ovšem ukončit insolvenci i dříve, pokud se vám podaří zaplatit 100 % dluhů. Pokud jste nedodrželi závazný oddlužovací plán, je na vás vyhlášen konkurz a přijdete velmi rychle o svůj veškerý majetek a příjmy v současnosti i do budoucna.

9 Soud může uznat, že splácet se nedaří

Pokud se jako dlužník budete poctivě snažit splnit plán oddlužení, ale ne vaší vinou se to nezdaří, můžete být soudem osvobozeni. Podmínkou je, aby věřitelé získali více, než by z vás dostali při konkurzu.

10 Insolvenční rejstřík je druhé čtení hned po Bibli

Veškeré informace o jakémkoliv insolvenčním jsou veřejně k nahlédnutí na internetu v Insolvenčním rejstříku na adrese http://isir.justice.cz Insolvenční soud nikomu nic neposílá písemně ani do datové schránky, ale uveřejňuje svá rozhodnutí a další dokumenty právě v insolvenčním rejstříku. Je tedy v nejlepším zájmu dlužníka, aby nejméně jednou za měsíc rejstřík prohlédl a zkontroloval, co je v jeho případu nového a případně, jak na to má reagovat. Číst ho musíte častěji než Bibli a řídit se jím jako slovem Božím.

Co je insolvence?

Insolvence neboli platební neschopnost znamená, že dlužník není schopen splácet dluh nebo více dluhů. V právním smyslu nemůže dlužník dostát svým závazkům a splácet svůj dluh věřiteli.

Dlužník se do platební insolvence může dostat nejčastěji vyhlášením konkurzu nad firmou anebo vyrovnáním dlužníka s věřitelem.

Obvyklá je druhotná platební neschopnost, ve které se nachází dlužník, který není schopen hradit závazky kvůli neuhrazeným pohledávkám od odběratelů. Druhotná platební neschopnost se tak postupně přenáší na další firmy a jednotlivce.

Insolvence se navenek podobá platební nevůli, ale jedná se o zcela jiný stav. Při insolvenci nemá dlužník na zaplacení svého dluhu, kdežto při platební nevůli dlužník prostředky má, ale splácet dluh nechce.

Co je osobní bankrot?

Osobní bankrot je trnitá cesta, jak se ctí a ve vší slušnosti vybřednout z dluhů. Trvá pět let, ale po této době je dlužník vyrovnaný a bez závazků, které do té doby nadělal.

Na soud se s žádostí o oddlužení může obrátit jakýkoliv občan, který dluží více věřitelům a není schopen jim peníze vracet. Z pravidelného příjmu potom musí uhradit během pětileté lhůty alespoň 30 % svých dluhů.

Pokud se dlužník dohodne s věřiteli, soud potvrdí jeho splátkový kalendář a rozhodne, jak si jednotliví věřitelé peníze rozdělí. Na to po celou dobu dohlíží ustanovený insolvenční správce. Jediné prostředky, které dlužníkovi během těch pěti let zbudou, je částka, kterou tvoří nezabavitelné minimum zvýšené o třetinu zbývající mzdy. Vše, co tuto částku převyšuje, průběžně zabavuje insolvenční správce a rozděluje mezi věřitele.

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení probíhá podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, kterému se pro zjednodušení říká Insolvenční zákon.

Úpadek se může týkat téměř kohokoliv – občana (fyzické osoby), obchodní společnosti (právnické osoby), státního podniku, nadace, občanského sdružení či družstva. Podle tohoto zákona není možné postupovat pouze proti státu a jeho institucím, obcím, krajům, České národní bance, Všeobecné zdravotní pojišťovně a veřejným vysokým školám.

Insolvenční řízení se zahajuje insolvenčním návrhem. Insolvenční navrhovatel v něm musí musí uvést, které konkrétní věřitele (alespoň dva) dlužník má, přičemž věřitel by měl být identifikován alespoň obchodní firmou (názvem, jménem a příjmením), sídlem (bydlištěm, místem podnikání) a identifikačním číslem osoby (rodným číslem, datem narození). Dále musí insolvenční navrhovatel náležitě popsat závazky dlužníka. Jsou to skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění návrh podat. Je-li insolvenčním navrhovatelem věřitel, musí být v insolvenčním návrhu uvedeny skutečnosti, ze kterých vyplývá, že insolvenční navrhovatel má za dlužníkem splatnou pohledávku. Věřitelský insolvenční návrh může podat také dlužníkův zaměstnanec uplatňující pouze svůj pracovněprávní nárok.

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík slouží k doručování většiny soudních rozhodnutí v insolvenčním řízení jen elektronicky, neboli vyvěšením na internetu.

Pouze v insolvenčním rejstříku se věřitelé mohou dozvědět, že na jejich dlužníka bylo zahájeno insolvenční řízení, a pokud chtějí své pohledávky vůči tomuto dlužníkovi uplatnit, musí je sami ve stanovené lhůtě přihlásit u příslušného insolvenčního soudu.

Insolvenční řízení může být zahájeno nejen na právnické osoby – firmy, ale také na fyzické osoby – spotřebitele. Těm může být soudem povoleno tzv. oddlužení, nebo na ně může soud vyhlásit konkurz. Veškeré pohledávky vůči těmto spotřebitelům, na které bylo zahájeno insolvenční řízení, je také nutno podat formou přihlášky, a proto je nutné v insolvenčním rejstříku sledovat i fyzické osoby.

Insolvenční rejstřík spravuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Je veřejně přístupný na internetové adrese http://isir.justice.cz

V insolvenčním rejstříku lze vyhledávat dle následujících kritérií:

Příjmení / název – zobrazí dlužníky podle příjmení u fyzických osob nebo podle názvu firmy u právnických osob.

Jméno fyzické osoby – lze upřesnit křestní jméno fyzické osoby.

IČO – lze vyhledat dlužníky firmy či podnikatele podle jejich identifikačního čísla.

Datum narození – zobrazí dlužníky podle data narození.

Rodné číslo u fyzické osoby – zobrazí dlužníka, fyzickou osobu podle jeho rodného čísla.

Obec – zobrazí dlužníky podle sídla firmy či bydliště osoby.

Spisová značka – první číslo spisové značky identifikuje soudce daného řízení, poté následuje zkratka INS, která udává, že jde o insolvenční řízení a dále číslo tohoto insolvenčního řízení a rok.

Vedená u – výběr insolvenčních řízení vedených u konkrétního insolvenčního soudu.

Stav řízení – zobrazí insolvenční řízení podle stádia, ve kterém se nachází.

Akce – jednotlivá insolvenční řízení podle akcí, která byla učiněna.

Příjmení insolvenčního správce – lze vybrat insolvenční řízení přiřazená insolvenčnímu správci.

V uveřejněném insolvenčním spisu je možné prostudovat všechny dokumenty, podle kterých soud rozhoduje. Dokumenty jsou rozděleny do čtyř kategorií:

Řízení do úpadku – insolvenční návrh, jeho přílohy, vyhláška o zahájení insolvenčního řízení, usnesení soudu a úřední záznamy

Řízení po úpadku – dokumenty o probíhajícím insolvenčním řízení, především o nařízených jednáních

Incidenční spory – vylučovací žaloby a další incidenční spory

Přihlášky – přihlášky věřitelů uplatňované vůči dlužníkovi v insolvenčním řízení

žena
Starosti? FOTO: Peak Performance

Exekuce a insolvence

Zahájení insolvenčního řízení tedy blokuje provedení exekuce. Insolvenční řízení má jednoznačnou přednost před exekučním řízením, neboť v případě, kdy probíhá insolvenční řízení a jedná se tak o kolektivní řízení, jsou individuální práva, která jsou uplatňována v exekučním řízení, nahrazena kolektivními právy všech dlužníkových věřitelů a věřitel, který postupoval individuální cestou, se musí podřídit pravidlům kolektivního insolvenčního řízení.

Hlídač insolvencí

Insolvenční soudy vyhlašují insolvenční řízení výhradně v elektronickém insolvenčním rejstříku na internetových stránkách http://isir.justice.czSoud tedy věřitelům nedoručuje žádné výzvy a je ponecháno na věřiteli, aby si sám hlídal, nebo nechal hlídat zveřejnění svého dlužníka v insolvenčním rejstříku.

Automatické hlídání insolvence se tedy vyplatí každému, komu firma nebo jednotlivec nezaplatili, jak bylo dohodnuto. Automatické sledování insolvenčního rejstříku, které poskytují specializované komerční firmy, slouží především k zachycené insolvence dlužníka. To je základem pro včasné podáním přihlášky věřitele do insolvenčního řízení. Zákonné lhůty jsou neúprosné, a kdo by se chtěl přihlásit o své peníze až po jejich uplynutí, nárok by na ně ztratil.

Insolvence a darovací smlouva

V insolvenci může dlužník přijmout pomoc třetí osoby, nejčastěji někoho z rodiny. Pomoc může spočívat ve spoludlužnictví či ručitelství, nebo v uzavření smlouvy o důchodu, čemuž se často zjednodušeně říká darovací smlouva, na základě které třetí osoba pravidelně poskytuje domluvený peněžní obnos.

Ačkoliv se spoludlužnictvím a ručitelstvím insolvenční zákon výslovně počítá, uzavírání smluv o důchodu se objevilo až během právní praxe a zákon ji nepopisuje. Přesto je tato možnost běžně využívána. Mnohdy totiž i malé navýšení měsíčních příjmů dlužníka stačí ke splnění podmínek pro osobní bankrot a oddlužení.

Insolvence a hypotéka

Snadno dostupné hypotéky znamenají pro mnoho lidí začátek problémů s dluhy. Dlužníci pak nemají jinou možnost než nezvládnutou hypotéku řešit osobním bankrotem. Osobním bankrotem ovšem nemohou dlužníci přijít o zajištěný závazek, tedy hypoteční úvěr. Za svou pohledávku totiž ručí nemovitostí.

Podle práva se v těchto případech využívá statut zajištěného věřitele, který má svoji pohledávku zajištěnou zástavním právem na nemovitost. V případě hypotéky je to většinou hypoteční banka. Zajištěný věřitel se může domoci úhrady dlužné částky prostřednictvím insolvenčního řízení. Jakmile se nemovitost, zatížená hypotékou stane předmětem insolvenčního řízení, zpeněží se co nejrychleji. Zajištěný věřitel se může rozhodnout, jak se prodej nemovitosti provede – veřejnou dražbou, přímým prodejem, realitní kanceláří, nebo jinak.

Dlužník ovšem nemusí o dům či byt přijít, pokud se s bankou dohodne, že se nebude účastnit oddlužení. Insolvenční zákon umožňuje zajištěnému věřiteli v oddlužení nedat pokyn k prodeji zajištěné nemovitosti s tím, že tato nemovitost zůstane i po skončení oddlužení dále zajištěna.

Z praktického hlediska se doporučuje, aby dlužník kontaktoval hypoteční banku ještě před podáním insolvenčního návrhu a dohodl se s ní na podmínkách. Banky obvykle vyžadují, aby byly splátky hrazeny i během insolvence, například rodinným příslušníkem dlužníka. Dlužníci v insolvenci tedy musí hradit splátky dle rozhodnutí soudu, a vedle toho ještě zajistit placení splátek hypoteční bance, pokud nechtějí o svou nemovitost přijít.

Insolvence a konkurz

V konkursu se pohledávky věřitelů uspokojují tím, že se prodá majetková podstata a poměrně se rozdělí. Neuspokojené pohledávky potom nezanikají. Insolvenční soud rozhodne o konkursu za předpokladu, že dlužníkem je osoba, u které je vyloučena reorganizace nebo insolvence.

Prohlášením konkursu přechází oprávnění nakládat s majetkem dlužníka na insolvenčního správce, který má za úkol jej zpeněžit v dražbě nebo jinak, pokud to uzná za výnosnější. Majetkovou podstatu tvoří veškerý majetek dlužníka. Konkurs končí zrušením ze strany insolvenčního soudu, pokud však majetek dlužníka.

Konkurzní řízení u fyzické osoby je mnohem složitější, než konkurzní řízení u právnické osoby. Na rozdíl od právnické osoby není totiž jen podnikajícím subjektem, ale subjektem s celou řadou dalších vazeb, především osobní povahy. Například povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy při exekučním řízení základní částka a nemůže být s touto částkou kalkulováno ani v případě konkurzu. Úpadce může mít také závazky z titulu placení výživného.

Insolvence a mateřská

Insolvence probíhá také na mateřské dovolené podle splátkového kalendáře. Z příjmu se vždy strhává částka, ze které jsou uspokojováni věřitelé tak, aby zbylo nezabavitelné minimum. Tedy i z peněžité podpory v mateřství, zvaného mateřská.

Insolvence a sociální dávky

Během insolvence mohou pobírat dlužníci různé sociální dávky. Nelze při tom zabavit peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvky na bydlení a jednorázové dávky jako je porodné či pohřebné. Ostatní dávky včetně rodičovského příspěvku se zabavují. Dlužníkovi ovšem nakonec musí zůstat nezabavitelné minimum.

Insolvence a srážky ze mzdy

Jsou-li na příjmy dlužníka nařízeny srážky z mzdy v důsledku exekuce či výkonu rozhodnutí, musí se po zahájení insolvenčního řízení vypořádat zaměstnavatel, respektive jeho mzdová účetní.

V praxi to není jednoduchá ani jednoznačná věc. Zaměstnavatel ani mzdová účetní nejsou součástí insolvenčního řízení. Soud zaváže mzdovou účetní, aby prováděla po dobu oddlužení srážky ze mzdy či jiných příjmů a poukazovala je insolvenčnímu správci.

Insolvence a výživné

Dlužné výživné má v insolvenčním řízení přednostní postavení. Jde o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Tyto pohledávky se uspokojují v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o insolvenci za předpokladu, že na ně jsou v majetkové podstatě dlužníka prostředky.

Pohledávky z titulu dlužného výživného se v insolvenčním řízení neuplatňují u insolvenčního soudu přihláškou pohledávky tak jako běžné pohledávky věřitelů. Uplatňují se písemně u osoby s dispozičním oprávněním. Osobou s dispozičním oprávněním může být insolvenční správce nebo dlužník. V době od prohlášení konkursu na majetek dlužníka je osobou s dispozičním oprávněním insolvenční správce, v době od povolení oddlužení pak dlužník. Rodič musí doložit svůj nárok rozhodnutím soudu o výživném, uvést výši dlužného výživného a období, za které dluh vznikl. Pokud není výživné hrazeno, lze se domáhat jeho úhrady žalobou.

Insolvence a oddlužení

Insolvenci neboli oddlužení může schválit pouze soud. Dluhy nesměly vzniknout z podnikání, dotyčný musí mít stálé zaměstnání a zaručí se, že během pěti let splatí minimálně 30 % dluhu. Pak bude dlužník žít pět let jen z životního minima, které je aktuálně 3410 korun na osobu. Pro dlužníka je tedy zcela jedno, kolik si vydělá, protože vše kromě životního minima jde na zaplacení dluhů. Pokud ovšem vydělává více, může celkový dluh spatit dříve a oddlužení skončí rychleji než za pět let.

První podmínka osobního bankrotu neboli oddlužení podnikatele či osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zní: uhradit nejméně 30 % z celkové výše pohledávek nezajištěných věřitelů.

Žena se zápisníkem
Žena se zápisníkem. FOTO: Maloja

V tomto případě jde o nejdůležitější podmínku osobního bankrotu (oddlužení), kterou insolvenční soud zkoumá ve všech případech. Pokud vyjdou najevo skutečnosti, že navrhovatel tuto podmínku oddlužení nesplňuje, insolvenční soud odmítne návrhu na povolení oddlužení a současně rozhodne o konkurzu. Pokud nemáte žádný příjem ani osobu, která by vám přispívala na splácení osobního bankrotu, může soud osobní bankrot povolit pouze pokud vlastníte hodnotný movitý či nemovitý majetek.

Insolvenční zákon vyžaduje, aby měl navrhovatel (dlužník):

Buď příjem z provozování samostatné výdělečné činnosti, mzdu, plat, odměnu z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti, důchod, mateřskou, rodičovskou, nemocenskou a podobně. Z tohoto příjmu musí být dlužník schopen uhradit za maximálně 5 let pravidelného splácení minimálně 30 % z celkové výše pohledávek svých nezajištěných věřitelů a k tomu odměnu s výdaji insolvenčního správce.

Osobní bankrot se netýká přídavků na děti, sociální příplatky, alimenty a další dávky sociálního charakteru.

Pokud je váš vlastní příjem příliš nízký, může vám třetí osoba na splácení přispívat podle splátkového kalendáře. V tomto případě se nejedná o ručení za dluhy a pro přispívajíc í osobu tedy nehrozí žádné finanční riziko.

Nebo majetek, který je navrhovatel ochoten v rámci oddlužení prodat. Výtěžek z prodeje musí pokrýt nejméně 30 % všech pohledávek nezajištěných věřitelů k tomu odměnu s náhradou výdajů insolvenčního správce. Není důležité, zda je tento majetek předmětem exekuce či nikoliv. Nejčastěji se zpeněžují nemovitosti, vozidla a jiný hodnotnější majetek, přičemž o prodej tohoto majetku se stará pouze soudem jmenovaný insolvenční správce.

Insolvenční zákon připouští aby se věřitel s dlužníkem v rámci osobního bankrotu písemně dohodli, že hodnota plnění bude nižší než 30 % pohledávky.

Nesledovat nepoctivý záměr!

Nepoctivý záměr osobního bankrotu může být například, pokud si navrhovatel těsně před podáním návrhu na povolení oddlužení na příslušný insolvenční soud vezme na své jméno půjčku či úvěr a na vlastní žádost vstoupí do insolvenčního řízení.

Požadavek poctivosti je porušen také odsouzením žadatele o osobní bankrot za trestný čin majetkové či hospodářské povahy. Jedná se o zpronevěru, krádež, či podvod. Za trestné činy, které nebrání povolení oddlužení, se považují neplacení alimentů, řízení pod vlivem návykové látky a další.

Ve všech případech se jedná o relativní podmínky osobního bankrotu. Ani pravomocné odsouzení žadatele o oddlužení tedy automaticky neznamená zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, je však třeba soudu prokázat, že se nejednalo o nepoctivý záměr.

Průběh insolvenčního řízení: Jak probíhá krok za krokem?

1. Podání návrhu na Krajský soud

2. Vyhlášení o zahájení insolvenčního řízení

3. Výzva na zálohu na náklady řízení

4. Opatření o určení osoby správce

5. Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení

6. Průběh lhůty 30 dní na přihlášky

7. Přezkumná schůze – schůze věřitelů

8. Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře

Po schválení oddlužení a plnění splátkového kalendáře se posílají peníze výhradně insolvenčnímu správci. Někteří z věřitelů často zkoušejí vymoci peníze i jinými cestami, upomínkami, žalobami, exekucemi, či dokonce výhrůžkami. Platí ovšem jasné pravidlo, že insolvenční řízení je konečné, nelze na jednu stranu po nikom vymáhat víc, než určil soud a insolvenční správce, na druhé straně je zakázáno jakkoliv zvýhodňovat kteréhokoliv věřitele. To musí mít na mysli všichni věřitelé i dlužník.

Insolvence jednoho z manželů

O insolvenci, neboli oddlužení často žádá jen jeden z manželů, který si vzal půjčky a nezvládá je splácet, a druhý z manželského páru o tom nevěděl.

Požádá-li o oddlužení jen jeden z manželů, účinky se vztahují pouze na něj a druhý chráněný není. Jestliže jsou manželé v rozvodovém řízení, může podat návrh na povolení oddlužení jen dlužník a exekuce proti rozvedenému se zastaví. Jestliže se rozvádět nechtějí, může podat návrh na oddlužení také jen jeden z manželů. Pokud je ovšem již nařízená exekuce a manželé se nerozvádějí, měli by podat návrh na společné oddlužení manželů. Insolvence jednoho z manželů totiž nezastaví exekuci.

Aukce

Aukce neboli dražba je proces, ve kterém se snaží insolvenční správce prodat majetek dlužníka za co nejvyšší cenu. Hodnota není předem stanovena, ale určí ji soutěž nakupujících, kteří podávají své nabídky během aukce. Nakonec je majetek přiklepnutý licitátorem, který aukci řídí, tomu, kdo nabídl nejvyšší cenu. Existuje mnoho variant aukce. Nejobvyklejší jsou dražba přímo na místě osobně, telefonická dražba, internetová aukce, kde se přihazuje na webové stránce až do přesně určeného času.

Insolvenční kalkulačka

Výše měsíčních splátek nutných k oddlužení (čili insolvenci) závisí na mnoha faktorech. Splátkový kalendář zpracovává insolvenční správce s posvěcením insolvenčního soudu. Na internetové stránce lze předem zjistit, o jak velkou částku se bude jednat. Výpočet je sice nezávazný a pouze orientační, ale získáte aspoň rámcovou představu, o jaké peníze se jedná.

Insolvenční kalkulačka pracuje s těmito základními údaji: dluh, čistá mzda, manželka a počet dětí. Výsledkem je, že budete vědět, kolik budete měsíčně platit a co vám zbude na provozní výdaje domácnosti. Od výsledné částky je nutno odečíst ještě náklady na insolvenčního správce.

Proto je vhodné výsledky z kalkulačky považovat pouze za orientační a pro přesnější informace navštívit insolvenční kancelář nebo insolvenčního poradce, kteří poradí, jak se v celém insolvenčním řízení chovat, co po vás bude vyžadovat insolvenční soud, co věřitelé, co insolvenční správce, a především, kdy a jak se legálně a poctivě zbavíte dluhů. Pokud to neuděláte, dluhová spirála se bude roztáčet stále rychleji a nakonec skončíte špatně.

Půjčka bez doložení příjmů a půjčka na vyplacení exekuce

Nebankovní úvěr či nebankovní půjčka jsou pojmy, které hýbou světem financí. Poskytují je nebankovní instituce, což jsou firmy, které pracují s penězi, především je půjčují na krátkou dobu a v menších částkách. Na rozdíl od komerčních bank nepodléhají přísnému dohledu České národní banky, neboť jejich působení v ekonomice není tak významné.

O půjčkách, ať už bankovních či nebankovních, platí to samé, co o ohni: „Je to dobrý sluha, ale zlý pán.“

Nebankovní instituce jsou ovšem velmi důležité pro klienty, kterým banky jen tak jednoduše nepůjčí. Důvodem může být, že nespláceli předchozí půjčky, zápis v rejstříku dlužníků kvůli dluhům například za telefon, plyn, elektřinu a odvoz odpadků, insolvenční či konkurzní řízení, osobní bankrot nebo firemní konkurs.

Nebankovní půjčky využívají také lidé, kteří nemohou vykázat pravidelný příjem. Bývají to brigádníci, studenti, pracovníci v sezonním zaměstnání a ženy na mateřské. Nebankovní firmy půjčují také lidem, kteří potřebují menší finanční obnos ihned, například na vyplacení menší exekuce, nebo když nevyjdou s penězi do výplaty, dluží za nájem či mají neočekávaný výdaj (porouchá se pračka, je nutné koupit mobilní telefon, auto potřebuje opravit…).

Pro nebankovní půjčku při tom stačí občanský průkaz, bankovní účet a vyplněný registrační formulář na webových stránkách. Peníze se objeví na účtu za pár minut. Není třeba ručitel, záruka, nikdo nezkoumá úvěrovou historii, neprohlíží zápis v registru dlužníků a neptá se, na co žadatel o půjčku peníze potřebuje. Dokonce ani není potřeba dostavit se na pobočku osobně.

Jako každý finanční produkt, mají i nebankovní půjčky svá rizika. Vyplývají z neuváženého jednání klientů. Banky totiž, ač se zdají zbytečně přísné a pomalé, chrání před ztrátou nejen sebe, ale také své dlužníky. Důkladně prověřují jejich bonitu, schopnost splácet úvěry a také jejich všeobecnou finanční situaci. Nepůjčují tedy komukoliv, kdo si řekne a o kolik si řekne peněz. Dbají na to, aby jejich zákazník měl vždy dost financí na splácení úvěru.

Proti tomu nebankovní půjčky jsou založené na odhadu finančních možností, které dělají sami klienti nebankovních institucí. Nikdo se jich neptá, proč a k čemu peníze potřebují. Kolik si chtějí půjčit a zda jsou schopni tyto finance vrátit v dohodnutém termínu. Právě to je úskalí jednoduše a rychle dostupné půjčky. Kdo si napůjčuje příliš, ten může mít v blízké budoucnosti problémy se splácením a třeba přijde o více peněz, než kolik si půjčil, nebo je mu dokonce zabaven majetek na pokrytí nesplaceného dluhu.

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *