Záběhlice sníh

Zápisy dětí do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 10 pro školní rok 2021/2022 se uskuteční 5. května. V případě nařízené karantény či izolace zákonných zástupců dětí lze termín zápisu domluvit s ředitelkou mateřské školy individuálně.

Způsob podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a povinných dokladů bude určen v souladu s vydanými opatřeními MŠMT. O formě zápisu budou zákonní zástupci dětí včas informováni prostřednictvím webových stránek konkrétních mateřských škol a Městské části Praha 10.

Elektronický předzápis bude pro zákonné zástupce otevřen od 6. dubna do 4. května.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. srpna pěti let.

Přihláška na dálku

Vzhledem k platným mimořádným opatřením v souvislosti s vývojem koronavirové epidemie a v souladu s doporučením a metodikou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je třeba se letos opět připravit na zápis v distanční podobě.

Způsob podání žádosti:

*  do datové schránky školy (lze využít pouze osobní datovou schránku, nikoliv pracovní)

*  e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

*  poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

*  osobním podáním ve škole – po telefonické domluvě s ředitelkou školy

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Ranní cesta do mateřské školy v Záběhlicích. FOTO: Kuba Turek

Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz

Přiložené kopie:

* prostou kopii svého občanského průkazu

* prostou kopii rodného listu dítěte

* lékařské potvrzení o řádném očkování dítěte. V případě, že dítě nebylo očkováno dle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit, že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud tento doklad nebude doložen, nelze dítě k předškolnímu vzdělávání přijmout (§ 50 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti, které ve školním roce 2021/2022 budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *