cestovnipas Žadatelů o trvalý pobyt stále přibývá. Stále se zvyšují počty především těch, kteří pocházejí z Ukrajiny. O trvalý pobyt v České republice si mohou zažádat všichni. Platí to jak pro cizince, tedy občany tzv. třetích zemí, tak i pro občany pocházející ze zemí EU, na které v tomto směru jako na cizince nahlíženo není.

Jak získat trvalý pobyt v ČR a které formální náležitosti musíte splnit?

Občan EU

trvalý pobyt v ČR si můžete zažádat v okamžiku, kdy na území České republiky nepřetržitě pobýváte minimálně 5 let. Výhody platí i pro rodinné příslušníky občanů Evropské unie. Těm stačí pouze 2 roky nepřetržitého pobytu na území republiky. Důležité je, abyste v rodinném vztahu byly alespo?? 1 rok (manžel/manželka).

Občan třetí země 

Podmínky jsou totožné, to znamená minimálně 5 let nepřetržitého pobytu na území České republiky. Dále v případě rodinného příslušníka alespo?? 2 roky nepřetržitého pobytu v rámci České republiky. Za občany třetí země jsou pokládáni i státní příslušníci Ukrajiny.

Co musím splnit pro získání trvalého pobytu v ČR

V první řadě je nutné si podat žádost o trvalý pobyt v České republice. Ta se podává na úředním tiskopisu Ministerstva vnitra České republiky. O jejím schválení nebo neschválení poté rozhoduje právě Ministerstvo vnitra. K tomuto účelu je po dosažení 12 let věku nutná osobní přítomnost žadatele.

K samotné žádosti se přikládají i další dokumenty:

  • Cestovní pas, který musí být platný. Navíc nesmí být starší než 10 let. Současně je jeho platnost je delší nejméně o 3 měsíce, než je doba platnosti dlouhodobého víza. Musí obsahovat minimálně 2 volné stránky.
  • Potřebujete 2 fotografie klasického pasového formátu odpovídající skutečné podobě žadatele.
  • Doklad potvrzující, že opravdu na území České republiky nepřetržitě po určenou dobu pobýváte.
  • Doklad o zajištění ubytování, pod čímž si lze představit doklad o zajištěném ubytování společně s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti.

Dokumenty je nutné předkládat v originálu, případně jakožto úředně ověřené kopie. Rovněž je vyžadováno, aby byly vyhotoveny v českém jazyce nebo jako úředně ověřený překlad. Jedinou výjimkou je cestovní doklad.

Jste-li občanem třetí země, tedy žadatelem z nečlenské země Evropské unie, dále navíc k žádosti předkládáte:

Potřebujete doklad o zajištění prostředků k pobytu na území České republiky, to znamená doklad, který prokazuje váš příjem.

rejstriktrestu

Výpis z rejstříku trestů.

Výpis z evidence Rejstříku trestů. Jedná se o doklad státu, jehož je žadatel občanem nebo v němž má trvalé bydliště. Dále jsou nutné i doklady států, v nichž žadatel v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců.

Kde o trvalý pobyt žádat a lhůty pro vydání

Žádost se podává na pracovišti Ministerstva vnitra České republiky. A to na kterémkoli, nicméně vzhledem k nutnosti osobní přítomnosti se zpravidla podává na pracovišti příslušném podle místa hlášeného pobytu. Ministerstvo vnitra má následně stanovenou lhůtu 60 dnů na to, aby o vaší žádosti rozhodlo.

Následně budete týmž pracovištěm telefonicky kontaktováni a vyzváni k převzetí povolení v daném termínu. Převzít si povolení je nezbytné do 30 dnů ode dne doručení výzvy.

Na jak dlouho se získá trvalý pobyt

Trvalý pobyt se standardně uděluje na dobu 10 let a tuto lhůtu lze opakovaně prodlužovat. O prodloužení je nutné zažádat 90 dní před vypršením lhůty platnosti

Jaké jsou výhody plynoucí ze získání trvalého pobytu v ČR

  • Zaměstnání za totožných podmínek jako občané České republiky, to znamená, že nemusíte získat povolení od úřadu práce
  • Následně je možné si v České republice požádat i o důchod, případně o jiné sociální dávky
  • Dítě osoby, která získá trvalý pobyt, může po dobu studia (do věku 26 let) získat zajištěnou bezplatnou zdravotní péči.
  • Je možné si rovněž požádat o české občanství, a to alespo?? po pětiletém pobytu.

Zjednodušení formalit

V rámci zjednodušení nutné administrativy je možné se při vyřizování trvalého pobytu obrátit rovněž na zprostředkovatele, jímž může být pracovní agentura. Jednou z nejlepších je agentura IRS Czech.com, která má přímé zastoupení na Ukrajině.

Je tak schopna rychle zajistit i větší množství pracovníků z Ukrajiny, a to včetně kvalifikovaných odborníků. Součástí jejích služeb je asistence s vyřízením pracovních povolení, pojištění a další asistence na území České republiky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *