Ohňostroj

Čeho se dopouští tajemník Úřadu městské části Praha 10 Martin Slavík , který opakovaně odmítá vydat konkrétní požadované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím? To není zcela jasné.

Vyřizování žádostí o informace spadá poněkud absurdně do samostatné působnosti obcí. To teoreticky znamená, že by si povinné subjekty mohli vybírat, které informace budou žadatelům o informace poskytovat. Není tomu tak.

Rozsáhlá judikatura k tomuto zákonu nedává povinným subjektům možnost volby a v drtivé většině případů tak zcela jasně určují rozsah práva na informace definovaného Listinou základních práv a svobod.

Obzvláště u ožehavé otázky platů a odměn úředníků je již díky rozhodovací praxi zejména Nejvyššího správního soudu ČR zcela jasno, jaké informace lze žadateli poskytnout.

Tajemník Prahy 10 však předmětnou judikaturu absolutně nerespektuje. To konstatoval již 19× i jeho nadřízený orgán – Magistrát hl. města Prahy (MHMP). V jednom z řízení o vydání informací o platu právě tajemníka vydal MHMP dokonce již více jak 10 zrušujících rozhodnutí, ve kterých nařizuje tajemníkovi, aby informace žadateli poskytl. Spor se táhne již od 27. října 2014 a tajemníkovo rozhodnutí, kterým znovu a znovu odmítá žadateli poskytnout informace, tak stále jen nabývá na délce a nyní má již k 60 stranám textu.

Umíte si představit, kolik zbytečných hodin práce úředníci jen na tomto zbytečném sporu strávili?

Tajemníkovi ale nerespektování nadřízeného orgánu, zákonů a soudní judikatury přece nemůže projít. Co tedy s tím?

Městská část přijde o velké peníze

Podobného jednání se zdaleka nedopouští pouze tajemník MČ Praha 10, ale jde o jev, který ministerstvo vnitra registruje u mnoha dalších povinných subjektů. Na jednom z posledních seminářů k novele z 8. prosince 2015 se dokonce vyjádřil i jeden z největších odborníků na problematiku František Korbel, že v tomto jednání spatřuje trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

Primárně by tuto věc měl řešit nadřízený orgán, který i podle názoru Obvodního soudu pro Prahu 7, který vyřkl v rozsudku z ledna tohoto roku, má vyzvat městskou část k vyvození personálním odpovědnosti po tajemníkovi. V opačném případě se nadřízený orgán stává spoluzodpovědným za takovou situaci.

Tajemník totiž svým jednáním zapříčiňuje vznik možné škody MČ, neboť žadatel o informace může poměrně snadno vysoudit náhradu za nemajetkovou újmu. Více k tomuto tématu zde. Podle našeho názoru by žadatel vysoudil na konci července 2016 po MČ zadostiučinění ve výši min. 47 725,– Kč. To by společně s náklady řízení činilo škodu MČ, kterou v případě úspěchu žalobce musela MČ po tajemníkovi vymáhat.

Zároveň jde i o otázku pro ty, kteří tajemníka do funkce jmenovali, aby zvážili, zda by tuto funkci neměl opustit – tzn. starosta MČ se souhlasem ředitel MHMP (§ 97 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o HMP); resp. na starostu MČ, aby přehodnotil tajemníkův plat a odměny.

Tajemník sám však podle našeho názoru porušuje minimálně zákon o č. 312/2002 Sb., o úřednících ůzemních samosprávných celků, a to minimálně § 16 odst. 1 písm. a), b), f), g) a zejm. k).

Jelikož popsané jednání tajemníka městské části Praha 10 Martina Slavíka je z našeho pohledu mimořádně závažné, hraničí se šikanou žadatele o informace, libovůlí tajemníka ve vztahu ke svému nadřízenému orgánu a zejména zavdává podezření na oprávněnost jeho platů a odměn, zaslali jsme všem zastupitelům Výzvu k nápravě tohoto stavu.

Tomáš Slavík je dlouholetý tajemník Úřadu městské části Praha 10 a zároveň člen ODS. Patří mezi pomocníky tzv. modrých kmotrů, tedy podnikatelů, kteří své peníze získali spojením komunální politiky, byznysu a lobingu. Svoji funkci zastával za starostů Lipovského (ODS, vyhozen z radnice za ztrátu několika set milionů korun v kauze Key Investments), Richtera (ODS, postupně se propadal magistrátními i „desítkovými“ funkcemi, až letos vypadl i ze zastupitelstva), Zoufalíka (Nezávislí, dříve vyhozen z ODS za paktování s kmotry a ztrátu důvěry), Kleslové (ANO, dříve ČSSD, před tím StB, Babišova lobistka a přikrádačka veřejných peněz) a Nováka (ČSSD, aktuálně ve funkci). Zároveň šel podle zpráv v médiích na ruku kmotrovi a politickému podnikateli Tomáši Hrdličkovi (ODS).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *